GeoTiles.nl

Map - Town index - Tile index


Tile Towns
01CN2
01CZ1
01CZ2 Formerum, Midsland Noord, Midsland aan Zee, West aan Zee, Landerum, ...
01DN1
01DN2
01DZ1 Hoorn, Lies, Oosterend, Formerum
01DZ2
01EZ2
01FZ1
01FZ2
01GN1
01GN2
01GZ1
01GZ2
01HN1 Hollum, Ballum
01HN2 Ballum, Nes
01HZ1 Hollum, Ballum
01HZ2 Ballum, Nes
02AZ2
02BZ1
02BZ2
02CN1 Nes, Buren, Kooiplaats, Nes
02CN2 Kooiplaats
02CZ1 Nes, Nes
02CZ2
02DN1
02DN2
02DZ1 Ternaard
02DZ2 Nes, Wierum
02EZ1
02EZ2
02FZ1
02FZ2
02GN1
02GN2 Schiermonnikoog
02GZ1 Peazens (Paesens), Moddergat
02GZ2 Lauwersoog, Lauwersoog, De Skâns (Oostmahorn)
02HN1
02HN2
02HZ1 Lauwersoog, Marnehuizen, Lauwersoog
02HZ2 Hornhuizen
03AN1
03AN2
03AZ1
03AZ2
03BN1
03BN2
03BZ1
03BZ2
03CN1
03CN2
03CZ1 Kloosterburen, Kruisweg, Kleine Huisjes, Molenrij, Broek, ...
03CZ2 Pieterburen, Den Andel, Westernieland, Hiddingezijl, Saaxumhuizen
03DN1
03DN2
03DZ1 Warffum, Breede, Den Andel, Noordpolderzijl, Lutje Marne, ...
03DZ2 Usquert, De Streek, Uithuizen, 't Lage van de Weg, Wadwerd, ...
03EN1
03EN2
03EZ1
03EZ2
03FN1
03FN2
03FZ1
03FZ2
03GN1 Valom
03GN2 Eemshaven, Koningsoord
03GZ1 Uithuizen, Uithuizermeeden, Zandeweer, Oldenzijl, Uithuizen, ...
03GZ2 Roodeschool, Zijldijk, Oosternieland, Oosteinde, Kolhol, ...
03HN1 Eemshaven
03HN2
03HZ1 Eemshaven, Spijk, Bierum, Polen, Oudeschip, ...
03HZ2
04DN2
04DZ1
04DZ2
04EZ1
04EZ2
04FN1
04FN2
04FZ1 Oost-Vlieland
04FZ2 Oost-Vlieland
04GN1
04GN2
04GZ1
04GZ2
04HN1
04HN2
04HZ1
04HZ2
05AN1 West-Terschelling, West-Terschelling
05AN2 Midsland, Hee, West-Terschelling, Baaiduinen, Kinnum, ...
05AZ1
05AZ2
05BN1
05BN2
05BZ1
05BZ2
05CN1
05CN2
05CZ1
05CZ2
05DN1
05DN2
05DZ1
05DZ2 Harns (Harlingen), Harns (Harlingen), Mullum (Midlum), Winaam (Wijnaldum), Roptasyl (Roptazijl)
05EN1
05EN2
05EZ1
05EZ2 Westhoek, Sint-Jacobiparochie
05FN1
05FN2
05FZ1 Sint-Annaparochie, Stad Niks, Nij Altoenae, Zwarte Haan, Sint-Jacobiparochie
05FZ2 Oudebildtzijl, Vrouwenparochie, Alde Leie (Oude Leije), Feinsum (Finkum), Nieuwebildtzijl, ...
05GN1 Easterbierrum (Oosterbierum), Seisbierrum (Sexbierum), Koehoal (Koehool)
05GN2 Tsjummearum (Tzummarum), Minnertsgea (Minnertsga), Sint-Jacobiparochie, Westhoek, Rie (Ried), ...
05GZ1 Frjentsjer (Franeker), Seisbierrum (Sexbierum), Hjerbeam (Herbaijum), Hitsum (Hitzum), Pitersbierrum (Pietersbierum), ...
05GZ2 Frjentsjer (Franeker), Lytselollum (Lutjelollum), Westerein (Westerend), Boer, Wjelsryp (Welsrijp), ...
05HN1 Berltsum (Berlikum), Sint-Annaparochie, Kleaster Anjum (Klooster Anjum), Menaam (Menaldum), Wier, ...
05HN2 Stiens, Bitgummole (Beetgumermolen), Ljouwert (Leeuwarden), Bitgum (Beetgum), Stiens, ...
05HZ1 Dronryp (Dronrijp), Menaam (Menaldum), Rewert (Rewerd), Hoptille, Baaium (Baijum), ...
05HZ2 Ljouwert (Leeuwarden), Marsum (Marssum), Deinum, Jellum, Boksum, ...
06AN1 Ferwert (Ferwerd), Marrum
06AN2 Holwert (Holwerd), Blije (Blija), Holwert (Holwerd), Hegebeintum (Hogebeintum), Farebuorren (Vaardeburen), ...
06AZ1 Hallum, Marrum, Hallum, Hijum, Westernijtsjerk (Westernijkerk), ...
06AZ2 Burdaard (Birdaard), Reitsum, Jannum (Janum), Bartlehiem, Wânswert (Wanswerd), ...
06BN1 Ternaard, Dokkum, Hantum, Brantgum, De Lytse Jouwer (Hiaure), ...
06BN2 Dokkum, Easternijtsjerk (Oosternijkerk), Hantumerútbuorren (Hantumeruitburen), Bollingwier (Bollingawier), Tiltsjebuorren (Tiltjeburen), ...
06BZ1 Dokkum, Rinsumageast (Rinsumageest), Damwâld (Damwoude), Raard, Lichtaard, ...
06BZ2 Dokkum, Damwâld (Damwoude), Wâlterswâld (Wouterswoude), Driezum (Driesum), Broeksterwâld (Broeksterwoude), ...
06CN1 Stiens, Ljouwert (Leeuwarden), Britsum, Koarnjum (Cornjum), Jelsum, ...
06CN2 Gytsjerk (Giekerk), Oentsjerk (Oenkerk), Aldtsjerk (Oudkerk), Gytsjerksterhoeke (Giekerkerhoek), Readtsjerk (Roodkerk), ...
06CZ1 Ljouwert (Leeuwarden), Goutum, Tearns (Teerns), Himpens (Hempens)
06CZ2 Ljouwert (Leeuwarden), Tytsjerk (Tietjerk), Himpens (Hempens), Lytse Geast (Kleinegeest), Warstiens
06DN1 Hurdegaryp (Hardegarijp), Readtsjerk (Roodkerk), Feanwâlden (Veenwouden), Ryptsjerk (Rijperkerk), Feanwâldsterwâl (Veenwoudsterwal), ...
06DN2 De Westereen (Zwaagwesteinde), Feanwâlden (Veenwouden), Noardburgum (Noordbergum), Twizelerheide (Twijzelerheide), Kûkherne (Kuikhorne), ...
06DZ1 Burgum (Bergum), Hurdegaryp (Hardegarijp), Garyp (Garijp), Tytsjerk (Tietjerk), Suwâld (Suawoude), ...
06DZ2 Burgum (Bergum), Sumar (Suameer), Eastermar (Oostermeer), Sumarreheide (Suameerderheide), Jistrum (Eestrum)
06EN1 Mitselwier (Metslawier), Eanjum (Anjum), Ie (Ee), Ljussens (Lioessens), Jouswier, ...
06EN2 De Skâns (Oostmahorn), Jewier (Abbewier), Iezumasyl (Ezumazijl)
06EZ1 Aldwâld (Oudwoude), Westergeast (Westergeest), Eastwâld (Oostwoud), De Trieme (Triemen), De Wurden (De Wirden), ...
06EZ2 Kollum, Zevenhuzen (Zevenhuizen), De Pomp (Kollumerpomp), Ingwierrum (Engwierum), Dokkumer Nije Silen (Dokkumer Nieuwe Zijlen), ...
06FN1
06FN2 Ulrum, Zoutkamp, Vierhuizen, Houwerzijl, Niekerk
06FZ1 Munnekezijl, Burum, Pieterzijl, Warfstermolen, Halfweg, ...
06FZ2 Kommerzijl, Lauwerzijl, Niezijl
06GN1 Kollumersweach (Kollumerzwaag), Twizel (Twijzel), Egypte, Koatstertille (Kootstertille), De Koaten (De Kooten), ...
06GN2 Bûtenpost (Buitenpost), Gerkeskleaster (Gerkesklooster), Stynsgea (Augustinusga), Gerben Allesforlaet (Gerben Allesverlaat), Lytsepost (Lutkepost), ...
06GZ1 De Harkema (Harkema), Droegeham (Drogeham), Koatstertille (Kootstertille), Skûlenboarch (Schuilenburg), Koatstertille (Kootstertille), ...
06GZ2 Surhústerfean (Surhuisterveen), Opende, De Harkema (Harkema), Surhuzum (Surhuizum), Boelensloane (Boelenslaan), ...
06HN1 Grootegast, Dorp, Lutjegast, Surhuzumer Mieden (Surhuizumermieden), De Bombay, ...
06HN2 Grijpskerk, Niekerk, Okswerd, Westerzand, Oldekerk, ...
06HZ1 Grootegast, Peebos, Kornhorn, Doezum, Noordwijk, ...
06HZ2 Tolbert, De Holm, Niebert, Boerakker, 't Kret, ...
07AN1 Leens, Wehe-den Hoorn, Warfhuizen, Zuurdijk, Roodehaan, ...
07AN2 Eenrum, Winsum, Baflo, Wildeveld, Mensingeweer, ...
07AZ1 Oldehove, Noorderburen, Den Ham, Niehove, Saaksum, ...
07AZ2 Ezinge, Garnwerd, Beswerd, Feerwerd, Oostum, ...
07BN1 Winsum, Baflo, Hammeland, Onderdendam, Rasquert, ...
07BN2 Middelstum, Kantens, Boerdam, Onderdendam, Toornwerd, ...
07BZ1 Sauwerd, Westerdijkshorn, Adorp, Winsum, Bedum, ...
07BZ2 Bedum, Ellerhuizen, Achter-Thesinge, Rodeschool, Thesinge, ...
07CN1 Zuidhorn, Noordhorn, Faan, Okswerd, Diepswal, ...
07CN2 Hoogkerk, Aduard, Hoogemeeden, Lagemeeden, Den Horn, ...
07CZ1 Leek, Tolbert, Pasop, Leek, Nietap, ...
07CZ2 Hoogkerk, Foxwolde, Oostwold, Matsloot, Sandebuur, ...
07DN1 Groningen, West, Oude Wijken, Centrum, Centrum, ...
07DN2 Groningen, Oost, Zuid, Beijum, Lewenborg, ...
07DZ1 Groningen, Zuid, Eelderwolde, De Wijert, Stadspark, ...
07DZ2 Haren, Zuid, Groningen, Winschoterdiep, Euvelgunne, ...
07EN1 Westeremder Voorwerk, Westeremden, Vierburen, Stedum, Garsthuizen, ...
07EN2 Loppersum, 't Zandt, Zeerijp, Leermens, Eenum, ...
07EZ1 Ten Boer, Ten Post, Stedum, Woltersum, Bovenrijge, ...
07EZ2 Wittewierum, Merum, Garrelsweer, Wirdum, Overschild, ...
07FN1 Appingedam, Holwierde, Uiteinde, Delfzijl, Ballingheim, ...
07FN2 Delfzijl, Farmsum, Farmsum, Nansum
07FZ1 Appingedam, Laskwerd, Appingedam, Garreweer, Tjuchem, ...
07FZ2 Farmsum, Farmsum, Delfzijl, Wilderhof, Meedhuizen, ...
07GN1 Harkstede, Luddeweer, Schaaphok, Lageland, Bovenrijge, ...
07GN2 De Paauwen, Slochteren, Luddeweer, Schildwolde, Schaaphok, ...
07GZ1 Foxhol, Hoogezand, Westerbroek, Harkstede, Westerbroek, ...
07GZ2 Hoogezand, Sappemeer, Kolham, Froombosch, Slochteren, ...
07HN1 Siddeburen, Schildwolde, Hellum, De Oosterzanden, De Westerzanden, ...
07HN2 Wagenborgen, Nieuw Scheemda, 't Waar, Leentjer, De Oosterzanden
07HZ1 Zuidbroek, Noordbroek, Sappemeer
07HZ2 Scheemderzwaag, Zuidbroek, Scheemda, Nieuw Scheemda
08AN1
08AN2
08AZ1 Farmsum, Woldendorp, Termunterzijl, Zomerdijk, Borgsweer, ...
08AZ2 Dallingeweer, Termunten, Woldendorp, Fiemel, Termunterzijl, ...
08BN1
08BN2
08BZ1
08BZ2
08CN1 Nieuwolda, Nieuwolda-Oost
08CN2 Oostwold
08CZ1 Scheemda, Midwolda, Winschoten, Heiligerlee, Westerlee, ...
08CZ2 Finsterwolde, Winschoten, Blauwestad, Meerland, Beerta, ...
08DN1 Drieborg, Hongerige Wolf, Ganzedijk
08DN2 Nieuwe Statenzijl, Drieborg
08DZ1 Beersterhoogen, Hamdijk, Ulsda, Nieuw Beerta, Ganzedijk, ...
08DZ2 Bad Nieuweschans, Hamdijk, Booneschans, Oudezijl, Drieborg
08EN1
08EN2
08EZ1
08EZ2
08FZ1
08GN1
08GN2
08GZ1
08GZ2
08HN1
08HZ1
09AN2
09AZ2
09BN1 De Koog
09BN2 Zuid-Eierland, Midden-Eierland
09BZ1 De Koog, Den Burg
09BZ2 Den Burg, De Waal
09CN2
09CZ1
09CZ2
09DN1 Den Hoorn, 't Horntje
09DN2 Oudeschild, 't Horntje, Den Burg
09DZ1 Den Helder, Huisduinen
09DZ2 Den Helder
09EN1 De Cocksdorp, Midden-Eierland
09EN2
09EZ1 Oosterend, Oost
09EZ2
09FN1
09FN2
09FZ1
09FZ2
09GN1
09GN2
09GZ1
09GZ2
09HN1
09HN2
09HZ1 Den Oever
09HZ2
10AN1
10AN2
10AZ1
10AZ2
10BN1
10BN2 Harns (Harlingen), Kimswert (Kimswerd), Penjum (Pingjum), Surch (Zurich)
10BZ1 Makkum, Koarnwertersân (Kornwerderzand)
10BZ2 Makkum, Wûns (Wons), Koarnwert (Cornwerd), Skraard (Schraard), Wytmarsum (Witmarsum), ...
10CN1 Breesândyk (Breezanddijk)
10CN2
10CZ1
10CZ2
10DN1 Makkum
10DN2 Makkum, Gaast, Ferwâlde (Ferwoude), Skuzum (Idsegahuizum), Piaam, ...
10DZ1
10DZ2 Warkum (Workum), Hylpen (Hindeloopen), Grutte Wiske (Grote Wiske), Lytse Wiske (Kleine Wiske)
10EN1 Arum, Achlum, Lollum, Wytmarsum (Witmarsum), Arum, ...
10EN2 Wommels, Tsjom (Tzum), Bonkwert (Bonkwerd), Spannum, Kûbaard (Kubaard), ...
10EZ1 Boalsert (Bolsward), Wytmarsum (Witmarsum), Boalsert (Bolsward), Eksmoarre (Exmorra), Skettens (Schettens), ...
10EZ2 Boalsert (Bolsward), Laerd en Saerd (Laard en Saard), Nijlân (Nijland), Littenserbuorren (Westerlittens), Burchwert (Burgwerd), ...
10FN1 Weakens, Winsum, Easterlittens (Oosterlittens), Wammert (Wammerd), Jeth (Jet), ...
10FN2 Mantgum, Weidum, Skillaerd (Schillaard), Klaeiterp (Kleiterp), De Him (De Hem), ...
10FZ1 Skearnegoutum (Scharnegoutum), Easterein (Oosterend), Loaiïngea (Loënga), Meilahuzen (Meilahuizen), Itens, ...
10FZ2 Barnsterbuorren (Bernsterburen), Boazum (Bozum), Sibrandabuorren (Sijbrandaburen), Gau (Gauw), Raerd (Rauwerd), ...
10GN1 Blauhús (Blauwhuis), Parregea (Parrega), Tsjerkwert (Tjerkwerd), Dedzjum (Dedgum), Hieslum, ...
10GN2 Laerd en Saerd (Laard en Saard), Tsjalhuzum (Tjalhuizum), Aldegea (Oudega), Easthim (Oosthem), Folsgeare (Folsgare), ...
10GZ1 Nijhuzum (Nijhuizum), It Heidenskip (Het Heidenschap), Sânfurd (Sandfirden), Warkum (Workum), De Gaastmar (Gaastmeer), ...
10GZ2 Heech (Heeg), Idzegea (Idzega), Aldegea (Oudega), De Gaastmar (Gaastmeer), Lytse Gaastmar (Kleine Gaastmeer), ...
10HN1 Snits (Sneek), Snits (Sneek), Drylts (IJlst), Ysbrechtum (IJsbrechtum), Jutryp (Jutrijp), ...
10HN2 Snits (Sneek), Toppenhuzen (Oppenhuizen), Twellingea (Uitwellingerga), Offenwier (Offingawier)
10HZ1 Koufurderrige, Heech (Heeg), Wâldsein (Woudsend), Ypekolsgea (Ypecolsga), De Hommerts (Hommerts), ...
10HZ2 Legemar (Legemeer), Diken (Dijken), Langwar (Langweer), Boarnsweach (Boornzwaag), Teroele, ...
11AN1 Hôflân (Hofland), Wurdum (Wirdum), Reduzum (Roordahuizum), Tsienzerbuorren (Tsienzerburen), Wytgaard (Wijtgaard), ...
11AN2 Wergea (Warga), Hôflân (Hofland), Warten (Wartena), Narderbuorren (Naarderburen), Domwier, ...
11AZ1 Grou (Grouw), Jinshuzen (Henshuizen), Suorein (Zuiderend), Jirnsum (Irnsum), Akkrum, ...
11AZ2 Burstum (Birstum), Grou (Grouw), Goaijingahuzen (Goëngahuizen), Soarremoarre (Sorremorre), Akkrum, ...
11BN1 Sigerswâld (Siegerswoude), Earnewâld (Eernewoude), It Utein (Uiteinde), Earnewâld (Eernewoude)
11BN2 Drachten, Aldegea (Oudega), De Pein (Opeinde), Middelbuorren (Middelburen), De Tike (Tieke), ...
11BZ1 Warniahúzen (Warniahuizen), De Feanhoop (De Veenhoop), Ulesprong (Uilesprong), Nij Beets
11BZ2 Boarnburgum (Boornbergum), Drachten, Nij Beets, De Wylgen (De Wilgen), Ald Beets (Oud Beets), ...
11CN1 Terherne (Terhorne), Goaiïngaryp (Goingarijp), Akkrum, Terkaple, Eagmaryp (Akmarijp)
11CN2 Akkrum, Haskerdiken (Haskerdijken), Vegelinsoard (Vegelinsoord), Aldeboarn (Oldeboorn), Nijbrêge (Nieuwebrug)
11CZ1 De Jouwer (Joure), Sniksweach (Snikzwaag), Skarsterbrêge (Scharsterbrug), De Jouwer (Joure), Haskerhoarne (Haskerhorne), ...
11CZ2 It Hearrenfean (Heerenveen), It Hearrenfean (Heerenveen), Aldehaske (Oudehaske), De Jouwer (Joure), Nijbrêge (Nieuwebrug), ...
11DN1 Tsjalbert (Tjalleberd), Lúnbert (Luinjeberd), Lúkswâld (Luxwoude), Gersleat (Gersloot), De Tynje (Tijnje)
11DN2 De Gordyk (Gorredijk), De Tynje (Tijnje), Terwispel, Nije Feart (Nieuwe Vaart), Lúkswâld (Luxwoude)
11DZ1 It Hearrenfean (Heerenveen), Oranjewâld (Oranjewoud), De Knipe (De Knijpe), De Wyngaerden (Grootwijngaarden), Brongergea (Brongerga), ...
11DZ2 Nije Feart (Nieuwe Vaart), Langsweagen (Langezwaag), De Knipe (De Knijpe), Mildaam (Mildam), Nijhoarne (Nieuwehorne), ...
11EN1 Drachten, Rottefalle (Rottevalle), De Pein (Opeinde), Noarderein (Noorderend), Drachtsterkompenije (Drachtstercompagnie)
11EN2 Oerterp oan de Feart (Ureterp aan de Vaart), Drachten, De Houtigehage (Houtigehage), Fryske Peallen (Frieschepalen), Drachtsterkompenije (Drachtstercompagnie), ...
11EZ1 Drachten, Beetstersweach (Beetsterzwaag), Olterterp, Drachten-Asân (Drachten-Azeven), It Súd (Zuiderend), ...
11EZ2 Oerterp (Ureterp), Wynjewâld (Wijnjewoude), Drachten-Asân (Drachten-Azeven), Selmien-West, Lyts Grins (Klein Groningen)
11FN1 Marum, De Wilp, Marumerlage, Sigerswâld (Siegerswoude), Fryske Peallen (Frieschepalen), ...
11FN2 Zevenhuizen, Boerenstreek, Nuis, Veldstreek, De Haspel, ...
11FZ1 Bakkefean (Bakkeveen), Waskemar (Waskemeer), Foarwurk (Voorwerk), Wynjewâld (Wijnjewoude)
11FZ2 Een-West, Haulerwyk (Haulerwijk), De Haspel, Waskemar (Waskemeer)
11GN1 De Gordyk (Gorredijk), Jobbegea (Jubbega), Hoannebuorren (Haneburen), Lippenhuzen (Lippenhuizen), Himrikerfallaat (Hemrikerverlaat), ...
11GN2 Himrikerfallaat (Hemrikerverlaat), Weinterper Fallaat (Wijnjeterpverlaat), De Himrik (Hemrik), Lyts Grins (Klein Groningen), Sparjeburd (Sparjebird), ...
11GZ1 Nijhoarne (Nieuwehorne), Oldeberkoop, Aldhoarne (Oudehorne)
11GZ2 Nijeberkoop, Oldeberkoop
11HN1 Donkerbroek, Oosterwolde, Lyts Grins (Klein Groningen)
11HN2 Oosterwolde, De Haule (Haule), Fochteloo
11HZ1 Makkinga, Elsloo, Tronde, Oosterwolde, Langedijke
11HZ2 Oosterwolde, Appelscha, Langedijke
12AN1 Roden, Leek, Terheijl, Nieuw-Roden, Oostindië, ...
12AN2 Peize, Roden, Alteveer, Foxwolde, Altena, ...
12AZ1 Een, Amerika, Noordeind, Middelboer, Zuideind, ...
12AZ2 Norg, Zuidvelde, Westervelde, Langelo, Peest
12BN1 Eelde-Paterswolde, Eelde, Paterswolde, Peize, Bunne, ...
12BN2 Glimmen, Yde, Haren, De Punt, Onnen
12BZ1 Ubbena, Vries, Zeijen, Donderen
12BZ2 Ubbena, Tynaarlo, Tynaarlo, Vries, Zeegse, ...
12CN1 Veenhuizen
12CN2 Zuidvelde, Huis ter Heide, Assen
12CZ1 Appelscha, Ravenswoud, Hijkersmilde, Smilde
12CZ2 Smilde, Bovensmilde, Hijkersmilde, Laaghalerveen
12DN1 Assen, Rhee, Ubbena, Huis ter Heide, Ter Aard, ...
12DN2 Assen, Rolde, Loon, Balloo, Balloërveld, ...
12DZ1 Assen, Laaghalerveen, Witten, Geelbroek, Eleveld
12DZ2 Rolde, Eldersloo, Marwijksoord, Anreep, Deurze, ...
12EN1 Meerwijck, De Groeve, Midlaren, Noordlaren, Kropswolde, ...
12EN2 Hoogezand, Kiel-Windeweer, Sappemeer, Zuidlaarderveen, Borgercompagnie, ...
12EZ1 Zuidlaren, Annen, Schipborg, Westlaren, Anloo, ...
12EZ2 Annen, Eexterveen, Annerveenschekanaal, Oud Annerveen, Spijkerboor, ...
12FN1 Veendam, Muntendam, Borgercompagnie, Tripscompagnie, Karsbadde, ...
12FN2 Veendam, Meeden, Veendam, Korte Akkers, Zuidwending, ...
12FZ1 Wildervank, Veendam, Borgercompagnie, Bareveld, Veendam, ...
12FZ2 Wildervanksterdallen, Veendam, Numero Dertien, Ommelanderwijk, Nieuwe Pekela, ...
12GN1 Anderen, Gasteren, Eext, Rolde, Anloo
12GN2 Gieten, Eext, Gieterzandvoort, Kostvlies, Eexterzandvoort
12GZ1 Papenvoort, Rolde, Marwijksoord, Grolloo, Nooitgedacht, ...
12GZ2 Gasselte, Drouwen, Borger, Kostvlies, Papenvoort
12HN1 Gasselternijveen, Gieterveen, Gasselterboerveen, Stadskanaal, Gasselterboerveenschemond, ...
12HN2 Stadskanaal, Gasselterboerveenschemond, Gasselternijveenschemond, Boven Pekela, Drouwenermond, ...
12HZ1 Bronneger, Buinen, Gasselte, Gasselternijveen, Drouwen, ...
12HZ2 Nieuw-Buinen, 1e Exloërmond, Drouwenermond, Buinerveen, Stadskanaal
13AN1 Oude Pekela, Winschoten, Westerlee, Kibbelgaarn, Bovenstreek, ...
13AN2 Winschoten, Blijham, Oude Pekela, De Bouwte, Hoorn, ...
13AZ1 Nieuwe Pekela, Alteveer, Oude Pekela, Hoornderveen, Tange, ...
13AZ2 Hoorn, Wedderbergen, Wedde, Hoornderveen, Onstwedde, ...
13BN1 Bellingwolde, Den Ham, Oudeschans, Rhederbrug, De Bult
13BN2 Bellingwolde
13BZ1 Veelerveen, Vlagtwedde, Rhederbrug, Hebrecht, Vriescheloo, ...
13BZ2 Rhederveld, Hebrecht, Rhederbrug
13CN1 Stadskanaal, Vledderveen, Ter Maarsch
13CN2 Onstwedde, Vosseberg, Weenderveld, Harpel, Vlagtwedde, ...
13CZ1 Musselkanaal, Stadskanaal, Nieuw-Buinen, 1e Exloërmond, Horsten, ...
13CZ2 Sellingerbeetse, Mussel, Ter Apelkanaal, Musselkanaal, Lauderbeetse, ...
13DN1 Vlagtwedde, Weite, Vlagtwedder-Veldhuis, Hebrecht, Over de Dijk, ...
13DN2 Bourtange, Stakenborg, Over de Dijk, Abeltjeshuis
13DZ1 Over de Dijk, Zuidveld, Sellingen, Overdiep, Lammerweg, ...
13DZ2 Over de Dijk
13EN1
13EN2
13EZ1
13EZ2
13FN1
13FZ1
13GN1
13GN2
13GZ1
13GZ2
13HN1
13HZ1
14AN2 Julianadorp aan Zee
14AZ1
14AZ2 Callantsoog, Groote Keeten
14BN1 Julianadorp, Den Helder, Julianadorp aan Zee, Kooypunt, Luchthaven, ...
14BN2 Breezand, Oostoever
14BZ1 't Zand, Gelderse Buurt, Anna Paulowna, Groote Keeten, Julianadorp
14BZ2 Anna Paulowna, Wieringerwaard, Oudesluis, Gelderse Buurt
14CN1
14CN2 Sint Maartensvlotbrug, Petten
14CZ1 Schoorl, Camperduin
14CZ2 Schoorl, Groet, Camperduin, Petten, Burgerbrug, ...
14DN1 Schagen, Schagerbrug, Sint Maarten, Sint Maartensbrug, Valkkoog, ...
14DN2 Schagen, Barsingerhorn, Haringhuizen
14DZ1 Warmenhuizen, Tuitjenhorn, Dirkshorn, Kalverdijk, Stroet, ...
14DZ2 Waarland, 't Veld, Oudkarspel, Heerhugowaard, De Noord, ...
14EN1 Westerland, Van Ewijcksluis, De Haukes, Hippolytushoef
14EN2 Hippolytushoef, Stroe, Oosterland, Westerland
14EZ1 Wieringerwaard, Nieuwesluis
14EZ2 Slootdorp, Wieringerwerf
14FN1 Den Oever
14FN2
14FZ1 Wieringerwerf, Kreileroord, Wieringerwerf, Wieringerwerf-Zuid
14FZ2
14GN1 Kolhorn, Lutjewinkel, De Strook, Barsingerhorn
14GN2 Middenmeer
14GZ1 Winkel, Nieuwe Niedorp, Hoogwoud, Terdiek, Lutjewinkel, ...
14GZ2 De Weere, Abbekerk, Aartswoud, Hoogwoud, Gouwe, ...
14HN1 Agriport, Medemblik
14HN2 Medemblik
14HZ1 Opperdoes, Agriport, Twisk, Midwoud, Abbekerk, ...
14HZ2 Medemblik, Wervershoof, Onderdijk, De Vlietlanden, Oostwoud, ...
15AN1
15AN2
15AZ1
15AZ2
15BN1 Starum (Stavoren)
15BN2 Koudum, Warns, Himmelum (Hemelum), Molkwar (Molkwerum), Galamadammen, ...
15BZ1 Starum (Stavoren)
15BZ2 Bakhuzen (Bakhuizen), Warns, Murns (Mirns), Himmelum (Hemelum), Skarl (Scharl), ...
15CN1
15CN2
15CZ1 Andijk, Wervershoof
15CZ2 Enkhuizen, Andijk, Oosterdijk
15DN1
15DN2
15DZ1
15DZ2
15EN1 Nijbuorren (Nijeburen), Westerein (Westerend), Kolderwâlde (Kolderwolde), Aldegea (Oudega), Galamadammen, ...
15EN2 Balk, Ypekolsgea (Ypecolsga), De Bargebek (Bargebek), Ealahuzen (Elahuizen), Balk, ...
15EZ1 Riis (Rijs), Westerein (Westerend), Aldemardum (Oudemirdum), Murns (Mirns), Bakhuzen (Bakhuizen), ...
15EZ2 Heaburgen (Hooibergen), Dellebuorren (Delburen), Nijemardum (Nijemirdum), Aldemardum (Oudemirdum), Sondel, ...
15FN1 Sleat (Sloten), Ypekolsgea (Ypecolsga), Koufurderrige, Wikel (Wijckel), Tsjerkgaast (Tjerkgaast), ...
15FN2 Sint Nyk (Sint Nicolaasga), Legemar (Legemeer), Jiskenhuzen (Idskenhuizen), Dunegea (Doniaga), Teroele, ...
15FZ1 De Lemmer (Lemmer), De Lemmer (Lemmer)
15FZ2 De Lemmer (Lemmer), Jistergea (Eesterga), Eastersee-Buorren (Oosterzee-Buren)
15GN1
15GN2
15GZ1
15GZ2
15HN1
15HN2 Rutten, Bant
15HZ1 Creil, Espel
15HZ2 Emmeloord, Bant
16AN1 Reahel (Rohel), Ousternijegea (Ouwster-Nijega), Aldeouwer (Oldeouwer), De Heide (Heide), Sint Nyk (Sint Nicolaasga), ...
16AN2 Reahel (Rohel), Rotstergaast, Sint Jânsgea (Sintjohannesga), Fjouwerhûs (Vierhuis), Unlân (Onland), ...
16AZ1 Ychtenbrêge (Echtenerbrug), Dolsterhuzen (Delfstrahuizen), Eastersee-Giterskebrêge (Oosterzee-Gietersebrug), Ychten (Echten), Bantegea (Bantega)
16AZ2 Scherpenzeel, Munnekeburen, Langelille, Munnekezeel, Dolsterhuzen (Delfstrahuizen)
16BN1 Rotstergaast, It Hearrenfean (Heerenveen), Nijskoat (Nieuweschoot), Aldskoat (Oudeschoot), Wolvega
16BN2 Wolvega, Oldeholtpade, Ter Idzard, Mildaam (Mildam)
16BZ1 Oldemarkt, Oldetrijne, Sonnega, Oldelamer, Wolvega
16BZ2 Wolvega, De Blesse, Peperga, Blesdijke, Willemsoord, ...
16CN1 Skoattersyl (Schoterzijl)
16CN2 Kuinre, Slijkenburg, Blankenham
16CZ1 Emmeloord, Bant
16CZ2 Luttelgeest, Marknesse, Blankenham
16DN1 Oldemarkt, Ossenzijl, Kalenberg, Wetering
16DN2 Wetering, Marijenkampen, Basse, Molenhoek, Oldemarkt, ...
16DZ1 Blokzijl, Blokzijl, Nederland, Baarlo
16DZ2 Wetering, Scheerwolde, Dwarsgracht, Muggenbeet, Jonen
16EN1 Nijeholtpade, De Hoeve, Vinkega, Oldeberkoop, Noordwolde
16EN2 Noordwolde, Oosterstreek, Boijl, Noordwolde-Zuid, Zandhuizen, ...
16EZ1 Vinkega, Steggerda, Willemsoord, De Pol, Baars, ...
16EZ2 Nijensleek, Frederiksoord, Vledder, Wilhelminaoord, Eesveen, ...
16FN1 Boschoord, Wateren, Zorgvlied, Doldersum, Boijl
16FN2 Oude Willem, Wateren
16FZ1 Vledder, Wapserveen, Veldhuizen, Het Moer, Veenhuizen, ...
16FZ2 Diever, Wittelte, Dieverbrug, Oldendiever, Kalteren, ...
16GN1 Steenwijk, Baars, De Bult, Tuk, Steenwijkerwold, ...
16GN2 Steenwijk, Kallenkote, Busselte, De Bult, Onna, ...
16GZ1 Giethoorn, De Klosse
16GZ2 Nijeveen, Nijeveense Bovenboer, Meppel, Kolderveense Bovenboer, Kolderveen, ...
16HN1 Havelte, Het Schier, Uffelte, Darp, Busselte, ...
16HN2 Uffelte, Ansen, Armweide, Rheebruggen, Ruinen
16HZ1 Haakswold, Ruinerwold, Veendijk, Dijkhuizen, Buitenhuizen, ...
16HZ2 Ruinen, Oosteinde, Weerwille, Oldenhave, Koekangerveld, ...
17AN1 Hoogersmilde, Smilde, De Polle, Smilde, Hijkersmilde
17AN2 Oranje, Hijken, Laaghalerveen, Rheeveld, Hijkersmilde, ...
17AZ1 Dwingeloo, Leggeloo, Lheebroek, Lhee, Geeuwenbrug, ...
17AZ2 Beilervaart, Lheebroek, Smalbroek, Beilen, Brunsting, ...
17BN1 Laaghalen, Eursing, Hooghalen, Klatering, Laaghalerveen, ...
17BN2 Elp, Zwiggelte
17BZ1 Beilen, Holthe, Lieving, Klatering, Alting, ...
17BZ2 Westerbork, Zuidveld, Eursinge, Zwiggelte, Garminge, ...
17CN1 Anholt, Ruinen, Leeuwte, Benderse, Engeland, ...
17CN2 Pesse, Eursinge, Spier, Nuil, Kraloo
17CZ1 Ruinen, Hees, Gijsselte, Marterhaar, Echten, ...
17CZ2 Hoogeveen, Fluitenberg, Kalenberg, Stuifzand, De Santbrincke
17DN1 Wijster, De Haar, Drijber
17DN2 Nieuw-Balinge, Mantinge, Balinge, Bruntinge, Garminge
17DZ1 Hoogeveen, Noordscheschut, De Haar, Hollandscheveld, Siberië, ...
17DZ2 Geesbrug, Geesbrug, Nieuweroord, Nieuw-Balinge
17EN1 Schoonloo
17EN2 Borger, Ellertshaar, Westdorp
17EZ1 Orvelte, Wezuperbrug
17EZ2 Schoonoord, Wezuperbrug, De Kiel, Kibbelveen, Eeserveen
17FN1 Exloo, Ees, Borger, Buinen
17FN2 2e Exloërmond, Exloërveen, 1e Exloërmond, Valthermond, Boermastreek, ...
17FZ1 Odoorn, Klijndijk, Kibbelveen, 't Haantje
17FZ2 Valthermond, Valthe, Weerdinge, Nieuw-Weerdinge
17GN1 Aalden, Meppen, Witteveen, Wezup, Zweeloo, ...
17GN2 Zweeloo, Benneveld, Noord-Sleen, Aalden, Kibbelveen, ...
17GZ1 Gees, Oosterhesselen, Zwinderen, Veenhuizen
17GZ2 Grevenberg, Oosterhesselen, Wachtum, De Mars, Dalen, ...
17HN1 Sleen, Noord-Sleen, 't Haantje, Diphoorn, Emmen, ...
17HN2 Emmen, Weerdinge
17HZ1 Veenoord-Nieuw-Amsterdam, Nieuw-Amsterdam, Veenoord, Emmen, Holsloot, ...
17HZ2 Emmen, Erica, Oranjedorp, Barger-Erfscheidenveen, Veenoord-Nieuw-Amsterdam, ...
18AN1 Valthermond, 2e Exloërmond, Musselkanaal, Ter Apel, Nieuw-Weerdinge
18AN2 Ter Apel, Ter Apelkanaal, Slegge, Musselkanaal, Ter Apelkanaal, ...
18AZ1 Nieuw-Weerdinge, Siepelveen
18AZ2 Emmer-Compascuum, Ter Apel, Roswinkel, Munsterscheveld, De Maten
18BN1 Wessingtange, Lauderzwarteveen, Veerste Veldhuis, Ter Walslage, Ter Wisch, ...
18BN2
18BZ1 Ter Apel
18BZ2
18CN1 Emmen, Emmer-Compascuum, Klazienaveen-Noord
18CN2 Emmer-Compascuum, Barger-Compascuum
18CZ1 Klazienaveen, Emmen, Nieuw-Dordrecht, Emmen, Barger-Oosterveen, ...
18CZ2 Zwartemeer, Barger-Compascuum, Klazienaveen
18DN1
18DN2
18DZ1
18DZ2
18EN1
18EN2
18EZ1
18EZ2
18FN1
18GN1
18GZ1
19AN1 Bergen aan Zee
19AN2 Bergen, Schoorl, Aagtdorp, Schoorldam
19AZ1 Egmond aan Zee, Egmond aan den Hoef, Rinnegom, Egmond-Binnen
19AZ2 Heiloo, Alkmaar, Egmond aan den Hoef, Egmond-Binnen, Rinnegom
19BN1 Alkmaar, Sint Pancras, Koedijk, Oudkarspel, Broek op Langedijk, ...
19BN2 Heerhugowaard, Zuid-Scharwoude, Broek op Langedijk, Noord-Scharwoude, De Noord, ...
19BZ1 Alkmaar, Oudorp, Heiloo, Sint Pancras, Heerhugowaard
19BZ2 Heerhugowaard, Stompetoren, Oterleek, Hensbroek, Alkmaar
19CN1 Egmond-Binnen, Castricum
19CN2 Castricum, Heiloo, Limmen, Bakkum, Egmond-Binnen, ...
19CZ1 Wijk aan Zee, Beverwijk, Heemskerk, Wijk aan Zee, Velsen-Noord, ...
19CZ2 Heemskerk, Beverwijk, Uitgeest, Castricum, Dorregeest
19DN1 Akersloot, Heiloo, Alkmaar, West-Graftdijk, Zuidschermer, ...
19DN2 De Rijp, Oost-Graftdijk, De Rijp, Graft, Grootschermer, ...
19DZ1 Zaanstad, Krommenie, Wormerveer, Assendelft, Saendelft, ...
19DZ2 Wormer, Jisp, Wormerveer, Zaanstad, Spijkerboor, ...
19EN1 Obdam, Hensbroek, Wogmeer, Opmeer, Hoogwoud, ...
19EN2 Spanbroek, Opmeer, Wognum, Sijbekarspel, Zuidermeer, ...
19EZ1 Ursem, Wogmeer, Spierdijk, Schermerhorn, Hensbroek, ...
19EZ2 Berkhout, De Goorn, Avenhorn, Grosthuizen, Oudendijk, ...
19FN1 Zwaag, Wognum, Hoorn, Nibbixwoud, Blokker, ...
19FN2 Zwaagdijk-Oost, Westwoud, Oosterblokker, Hoorn, Hauwert, ...
19FZ1 Hoorn, Berkhout, Blokker, Bobeldijk, Zwaag
19FZ2 Hoorn, Schellinkhout, Wijdenes, Oosterblokker
19GN1 Middenbeemster, Westbeemster, Noordbeemster, Schermerhorn
19GN2 Oosthuizen, Beets, Middelie, Warder, Hobrede, ...
19GZ1 Purmerend, Zuidoostbeemster, Neck
19GZ2 Purmerend, Zuidoostbeemster, Kwadijk, Middelie, Purmer, ...
19HN1 Warder, Schardam, Etersheim
19HN2
19HZ1 Volendam, Edam, Middelie
19HZ2
20AN1 Stede Broec, Grootebroek, Hoogkarspel, Venhuizen, Hem, ...
20AN2 Enkhuizen, Bovenkarspel, Stede Broec, Enkhuizen, Venhuizen
20AZ1 Hem, Wijdenes, Oosterleek
20AZ2
20BN1
20BN2
20BZ1
20BZ2
20CN1
20CN2
20CZ1
20CZ2
20DN1
20DN2 Lelystad
20DZ1
20DZ2 Lelystad
20EN1
20EN2 Urk
20EZ1
20EZ2 Urk
20FN1 Urk, Tollebeek, Tollebeek
20FN2 Emmeloord
20FZ1 Urk
20FZ2 Nagele
20GN1 Lelystad
20GN2
20GZ1 Lelystad
20GZ2
20HN1 Swifterbant, Swifterbant
20HN2 Dronten
20HZ1 Dronten
20HZ2 Dronten
21AN1 Emmeloord
21AN2 Marknesse, Kraggenburg, Kraggenburg
21AZ1 Ens, Schokland
21AZ2 Ens
21BN1 Vollenhove, Leeuwte, Vollenhove, Kraggenburg, Moespot, ...
21BN2 Leeuwte, Barsbeek, Kadoelen, Sint Jansklooster, De Krieger, ...
21BZ1
21BZ2 Genemuiden, Kamperzeedijk-Oost, Barsbeek, Kamperzeedijk-West
21CN1 Ketelhaven, Ketelhaven
21CN2 Kampen
21CZ1
21CZ2 Noordeinde, Kerkdorp, Kampen
21DN1 Kampen, IJsselmuiden, IJsselmuiden, Grafhorst
21DN2 Zwolle, West, Stadshagen, Nieuwe Wetering, Breecamp, ...
21DZ1 Kampen, Wilsum, De Zande
21DZ2 West, Zwolle, Stadshagen, Werkeren, Westenholte, ...
21EN1 Wanneperveen, Belt-Schutsloot, Westeinde, Blauwe Hand, Giethoorn, ...
21EN2 Meppel, Wanneperveen, Dinxterveen, Slingenberg, Leenders, ...
21EZ1 Zwartsluis, Genemuiden, Roebolligehoek, Zwartsluis, De Velde, ...
21EZ2 Rouveen, Staphorst
21FN1 Broekhuizen, Meppel, De Schiphorst, Lankhorst, Rogat, ...
21FN2 De Wijk, De Stapel, Broekhuizen, Koekange, IJhorst, ...
21FZ1 Staphorst, De Leijen, Punthorst, Dekkersland, Rouveen
21FZ2 Westerhuizingerveld, De Maat, Groot-Oever, Kievitshaar, Benedenvaart, ...
21GN1 Hasselt, Nieuwe Wetering, Streukel, Genne, Langenholte, ...
21GN2 Zwolle, Haerst, Lichtmis, Rouveen, Genne, ...
21GZ1 Zwolle, West, Midden, Noord, Oost, ...
21GZ2 Zwolle, Oost, Marslanden, Midden, Marslanden-Zuid, ...
21HN1 Ruitenveen, Nieuwleusen, Rollecate, Rouveen
21HN2 Nieuwleusen, Den Hulst, Benedenvaart
21HZ1 Dalfsen, De Marshoek, Millingen, Hoonhorst, Rosengaarde, ...
21HZ2 Rechteren, Ooster-Dalfsen, Dalfsen, Hessum, Holt, ...
22AN1 Zuidwolde, Oshaar, Wemmenhove, Oud Veeningen, Veeningen, ...
22AN2 Zuidwolde, Schottershuizen, Alteveer, Lubbinge, Middelveen, ...
22AZ1 Balkbrug, Oud-Avereest, Den Kaat, Westerhuizingerveld, Benedenvaart, ...
22AZ2 Dedemsvaart, Den Oosterhuis, Schrapveen, Nolde, Vuile Riete, ...
22BN1 Lutterveld, Hollandscheveld, Nieuw Moscou, Braamberg, Kerkenveld, ...
22BN2 Lutterveld, De Krim, Elim, Nieuwlande
22BZ1 Slagharen, Heemserveen, Lutten, Dedemsvaart, Witman, ...
22BZ2 Oud-Lutten, Collendoorn, Anerveen, Collendoornerveen, Lutterhartje, ...
22CN1 Ommerschans, Benedenvaart, Balkbrug, Witharen, Ommen
22CN2 Dedemsvaart, Ommen
22CZ1 Ommen, Varsen, Vilsteren, Holt
22CZ2 Ommen, Arriën
22DN1 Rheezerveen, Heemserveen
22DN2 Hardenberg, Heemserveen, Brucht, Rheeze, Collendoorn, ...
22DZ1 Diffelen, Beerze
22DZ2 Oud-Bergentheim, Bergentheim, Gouden Ploeg, Mariënberg, Rheeze, ...
22EN1 Vossebelt, Steenwijksmoer, Hoogehaar, Dalerpeel, Holthone, ...
22EN2 Coevorden, Dalen, Stieltjeskanaal, De Mars, Hoogehaar, ...
22EZ1 Holthone, Holtheme, Anerveen, Den Velde, Gramsbergen, ...
22EZ2 Coevorden, Holtheme
22FN1 Stieltjeskanaal, Weijerswold, Vlieghuis, Padhuis, Dalerveen, ...
22FN2 Schoonebeek, Oosterse Bos, De Vierslagen, Amsterdamscheveld, Veenoord-Nieuw-Amsterdam, ...
22FZ1
22FZ2
22GN1 Radewijk, Loozen, Ebbenbroek, Hardenberg, Venebrugge, ...
22GN2 Radewijk, Den Velde
22GZ1 Ebbenbroek, Kloosterhaar, Bruchterveld, Sibculo
22GZ2
22HN1
22HN2
22HZ1
22HZ2
23AN1 Weiteveen, Nieuw-Schoonebeek, Klazienaveen, Barger-Oosterveen, Schutwijk, ...
23AN2
23AZ1 Nieuw-Schoonebeek
23AZ2 Middendorp
23BN1
23BN2
23BZ1
23BZ2
23CN1
23CN2
23CZ1
23CZ2
23DN1
23DN2
23DZ1
23DZ2
23EN1
23EZ1
23GN1
23GZ1
24FN2 IJmuiden, Velsen-Noord
24FZ1
24FZ2 Zandvoort, Bloemendaal aan Zee
24GN2
24GZ2
24HN1
24HN2 Zandvoort, Bentveld, Vogelenzang, Aerdenhout
24HZ1 Noordwijkerhout
24HZ2 Hillegom, Lisse, De Zilk, Lisse, Noordwijkerhout, ...
25AN1 Velsen-Noord, IJmuiden, Santpoort-Noord, Velsen-Zuid, Driehuis, ...
25AN2 Beverwijk, Velserbroek, Velsen-Noord, Zaanstad, Assendelft, ...
25AZ1 Haarlem, Noord, Bloemendaal, Zuid-West, Centrum, ...
25AZ2 Haarlem, Oost, Waarderpolder, Noord, Spaarndam, ...
25BN1 Zaanstad, Assendelft, Westzaan, Centrum, Saendelft, ...
25BN2 Zaanstad, Zaandam, Koog aan de Zaan, Kalf, Poelenburg, ...
25BZ1 Amsterdam, Westpoort, Westelijk Havengebied, Amerikahaven, Nieuw-West, ...
25BZ2 Amsterdam, Westpoort, Westelijk Havengebied, Nieuw-West, West, ...
25CN1 Heemstede, Haarlem, Aerdenhout, Schalkwijk, Zuid-West, ...
25CN2 Haarlem, Schalkwijk, Hoofddorp, Boerhaavewijk, Vijfhuizen, ...
25CZ1 Nieuw-Vennep, Hoofddorp, Hillegom, Zwaanshoek, Beinsdorp, ...
25CZ2 Hoofddorp, Rijsenhout, Hoofddorp, Rozenburg, Aalsmeer, ...
25DN1 Nieuw-West, Amsterdam, Badhoevedorp, Osdorp, De Aker, ...
25DN2 Amsterdam, Nieuw-West, Zuid, Oud-Zuid, West, ...
25DZ1 Aalsmeer, Schiphol, Schiphol Zuidoost, Schiphol-Rijk, Rozenburg, ...
25DZ2 Amstelveen, Aalsmeer, Schiphol Oost, Badhoevedorp, Nes aan de Amstel
25EN1 Oostzaan, Landsmeer, Den Ilp, Purmerland, Purmerend
25EN2 Purmer, Broek in Waterland, Ilpendam, Purmerend, Watergang
25EZ1 Amsterdam, Noord, Buikslotermeer, Centrum, Centrum, ...
25EZ2 Amsterdam, Noord, Nieuwendam, Waterlandpleinbuurt, Markengouw, ...
25FN1 Monnickendam, Katwoude, Zuiderwoude, Volendam
25FN2 Marken
25FZ1 Holysloot, Uitdam, Zuiderwoude
25FZ2 Almere-Stad, Noorderplassen
25GN1 Amsterdam, Oost, Zuid, Watergraafsmeer, Centrum, ...
25GN2 Amsterdam, Oost, Diemen, IJburg, Zuidoost, ...
25GZ1 Zuidoost, Amsterdam, Ouderkerk aan de Amstel, Amstelveen, Bullewijk, ...
25GZ2 Amsterdam, Zuidoost, Gaasperdam, Bijlmermeer, Bullewijk, ...
25HN1 Muiden, Weesp, Honswijck, Oost, Middeneiland, ...
25HN2 Almere-Poort, Muiderberg
25HZ1 Weesp, Nederhorst den Berg, Nigtevecht, Ankeveen
25HZ2 Naarden, Bussum, Hilversumse Meent, Ankeveen, Naardereiland, ...
26AN1
26AN2
26AZ1 Almere-Stad, Noorderplassen, Kruidenwijk, Waterwijk, Verzetswijk, ...
26AZ2 Almere-Buiten, Almere-Stad, Tussen de Vaarten, Verzetswijk, Parkwijk, ...
26BN1
26BN2 Lelystad
26BZ1 Almere-Buiten
26BZ2
26CN1 Almere-Stad, Almere-Haven, Muziekwijk, Weerwater, Stedenwijk, ...
26CN2 Almere-Stad, Almere-Haven, Almere-Hout, Parkwijk, Tussen de Vaarten, ...
26CZ1 Huizen, Bussum, Blaricum, Naarden, Laren, ...
26CZ2 Huizen, Blaricum, Almere-Haven, Eemnes, Huizerhoogt
26DN1 Almere-Haven
26DN2
26DZ1 Almere-Haven, Bunschoten-Spakenburg
26DZ2
26EN1 Lelystad, Lelystad
26EN2
26EZ1
26EZ2
26FN1
26FN2 Biddinghuizen
26FZ1
26FZ2
26GN1 Zeewolde, Zeewolde
26GN2 Zeewolde, Harderwijk, Horst
26GZ1 Zeewolde
26GZ2 Ermelo, Horst, Putten, Zeewolde
26HN1 Harderwijk, Ermelo, Hierden, Harderhaven
26HN2 Hulshorst, Hierden
26HZ1 Ermelo, Putten, Drie, Horst
26HZ2 Staverden, Leuvenum, Speuld
27AN1 Elburg
27AN2 Elburg, Oostendorp, Oldebroek, Oosterwolde, Hoge Enk
27AZ1 Nunspeet, Doornspijk
27AZ2 't Harde, Hoge Enk
27BN1 't Loo, Oldebroek, Zuideinde, Oosterwolde, Wezep
27BN2 Wezep, Hattem, Hattemerbroek
27BZ1
27BZ2 Heerde, Bakhuisbos
27CN1 Nunspeet, Vierhouten
27CN2 Vierhouten
27CZ1 Elspeet, Uddel
27CZ2
27DN1 Epe, Wissel, Emst
27DN2 Epe, Oene, Emst
27DZ1 Vaassen, Emst, De Haere
27DZ2 Vaassen, Vaassen, Emst, Nijbroek
27EN1 Hattem, Zwolle, Zuid, Ittersum, Schelle, ...
27EN2 Zwolle, Ittersum, Zuid, Hoog Zuthem, Oude Mars, ...
27EZ1 Wapenveld, Veessen, Heerde, Hoorn, Marle, ...
27EZ2 Wijhe, Marle, Boerhaar, Herxen
27FN1 Heino, Lenthe, Hoonhorst, Millingen
27FN2 Lemelerveld, Vennenberg
27FZ1 Raalte, Heino, Elshof
27FZ2 Raalte, Boetele, Mariënheem
27GN1 Olst, Den Nul, Oene, Welsum
27GN2 Boskamp, Olst, Boerhaar, Broekland
27GZ1 Terwolde, Nijbroek
27GZ2 Deventer, Diepenveen, Frieswijk, Schalkhaar
27HN1 Averlo, Wesepe, Broekland, Raalte
27HN2 Schoonheten, Heeten, Boetele, Raalte, Raams
27HZ1 Averlo, Linde, Frieswijk, Deventer, Schalkhaar, ...
27HZ2 Linde, Lettele, Oude Molen, Espelo, De Hooge Wegen, ...
28AN1 Lemelerveld, Lemele, Elerberg
28AN2 Marle, Meer, Noord-Meer, Den Ham, Hallerhoek, ...
28AZ1 Luttenberg, Elerberg, Kathuizen, Raams
28AZ2 Nijverdal, Hellendoorn, Marle, Elen, Overwater, ...
28BN1 Den Ham, Vroomshoop, Magele, Marle, Linde, ...
28BN2 Vroomshoop, Westerhaar-Vriezenveensewijk, Daarlerveen, Westerhoeven, Geerdijk, ...
28BZ1 De Kolonie, Marle, Overwater, Piksen, Hoge Hexel, ...
28BZ2 Vriezenveen, Almelo, Westerhoeven, Aadorp, Wierden, ...
28CN1 Espelo, Raams, Haarle, Eekte, Nieuw Heeten, ...
28CN2 Nijverdal, Hexel, Zuna
28CZ1 Espelo, Holterbroek, Neerdorp, Holten, Beuseberg, ...
28CZ2 Beuseberg, Borkeld, Look, Holten
28DN1 Rijssen, Zuna, Nijverdal, Rectum, Meijerinksberg, ...
28DN2 Wierden, Rectum, Almelo, Ypelo, Huurne, ...
28DZ1 Rijssen
28DZ2 Enterbroek, Enter
28EN1 West-Geesteren, Bruinehaar, De Pollen, Langeveen, Sibculo, ...
28EN2 Langeveen, Geesteren, Manderveen
28EZ1 Weitemanslanden, Almelo, Vriezenveen, Mariaparochie, Aadorp, ...
28EZ2 Albergen, Geesteren, Tubbergen, Harbrinkhoek, Klössehoek, ...
28FN1 Vasse
28FN2
28FZ1 Tubbergen, Reutum, Fleringen
28FZ2 Ootmarsum, Oud Ootmarsum, Groot-Agelo
28GN1 Almelo, Tusveld, Almelo, Bornerbroek
28GN2 Zenderen, Hertme, Borne, Albergen
28GZ1 Delden, Bornerbroek
28GZ2 Borne, Hengelo, Delden, Azelo, Hengelo
28HN1 Weerselo, Saasveld, 't Stift
28HN2 Oldenzaal, Weerselo, Rossum
28HZ1 Hengelo, Deurningen, Hengelo
28HZ2 Oldenzaal, Oldenzaal, Lonneker
29AN1 Breklenkamp, Lattrop
29AN2
29AZ1 Denekamp, Tilligte
29AZ2 Denekamp, Noord Deurningen
29BN1
29BN2
29BZ1
29BZ2
29CN1 Oldenzaal, De Lutte, Beuningen, Rossum
29CN2 De Lutte
29CZ1 Oldenzaal, Losser, Oldenzaal
29CZ2 Losser
29DN1
29DN2
29DZ1
29DZ2
29EN1
29EZ1
29GN1
29GZ1
30BZ2
30CZ2
30DN1
30DN2 's-Gravenhage, Scheveningen, Scheveningen, Statenkwartier, Havenkwartier, ...
30DZ1 Loosduinen, 's-Gravenhage, Vroondaal, Ockenburgh, Monster, ...
30DZ2 's-Gravenhage, Escamp, Loosduinen, Segbroek, Loosduinen, ...
30EN1
30EN2 Katwijk Noord, Noordwijk, Katwijk aan Zee, Noordwijk, Katwijk aan den Rijn
30EZ1
30EZ2 Wassenaar, Katwijk aan den Rijn, Katwijk aan Zee, Rijnsburg, Valkenburg, ...
30FN1 Noordwijk, Voorhout, Noordwijkerhout, Sassenheim, Sassenheim, ...
30FN2 Lisse, Sassenheim, Lisserbroek, Buitenkaag, Kaag, ...
30FZ1 Leiden, Oegstgeest, West, Noord, Rijnsburg, ...
30FZ2 Leiderdorp, Leiden, Noord, Zuid, Merenwijk, ...
30GN1 's-Gravenhage, Wassenaar, Haagse Hout, Scheveningen, Benoordenhout, ...
30GN2 Wassenaar, Leidschendam, Voorschoten, Mariahoeve, Haagse Hout, ...
30GZ1 's-Gravenhage, Rijswijk, Centrum, Laak, Voorburg, ...
30GZ2 's-Gravenhage, Leidschenveen-Ypenburg, Nootdorp, Leidschenveen, Ypenburg, ...
30HN1 Voorschoten, Leiden, Zuid, Zoeterwoude-Dorp, Fortuinwijk, ...
30HN2 Zoeterwoude-Rijndijk, Leiderdorp, Hazerswoude-Rijndijk, Weipoort, Groenendijk, ...
30HZ1 Zoetermeer, Rokkeveen, Centrum, Meerzicht, De Leyens, ...
30HZ2 Zoetermeer, Oosterheem, Bleiswijk, Noordhove, Seghwaert, ...
31AN1 Nieuw-Vennep, Roelofarendsveen, Oude Wetering, Nieuwe Wetering, Abbenes, ...
31AN2 Rijsenhout, Vriezekoop, Leimuiden, Aalsmeer, Burgerveen, ...
31AZ1 Roelofarendsveen, Alphen aan den Rijn, Woubrugge, Heimansbuurt, Rijpwetering, ...
31AZ2 Alphen aan den Rijn, Ter Aar, Langeraar, Rijnsaterwoude, Papenveer, ...
31BN1 Kudelstaart, Aalsmeer, De Kwakel, Blokland, Vrouwenakker, ...
31BN2 Uithoorn, Mijdrecht, De Kwakel, Amstelhoek, Nes aan de Amstel, ...
31BZ1 Nieuwveen, Nieuwkoop, Blokland, Zevenhoven, Noordeinde, ...
31BZ2 Mijdrecht, Noorden, Woerdense Verlaat, De Hoef, Wilnis, ...
31CN1 Alphen aan den Rijn, Koudekerk aan den Rijn, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk
31CN2 Alphen aan den Rijn, Zwammerdam, Aarlanderveen
31CZ1 Waddinxveen, Boskoop, Hazerswoude-Dorp, Donderdam, Moerkapelle, ...
31CZ2 Boskoop, Reeuwijk-Brug, Waddinxveen, Tempel, Gouda, ...
31DN1 Nieuwkoop, Meije, Bodegraven, Zwammerdam, Aarlanderveen
31DN2 Zegveld, Woerden
31DZ1 Bodegraven, Driebruggen, Reeuwijk-Brug, Sluipwijk, Nieuwerbrug aan den Rijn
31DZ2 Woerden, Nieuwerbrug aan den Rijn, Waarder, Papekop, Oudewater, ...
31EN1 Vinkeveen, Mijdrecht, Waver, Waverveen, Wilnis, ...
31EN2 Vinkeveen, Baambrugge, Loenen aan de Vecht, Loenersloot, Kerklaan, ...
31EZ1 Wilnis, Mijdrecht, Vinkeveen, Kockengen
31EZ2 Breukelen, Loenen aan de Vecht, Kockengen, Nieuwer Ter Aa, Nieuwersluis, ...
31FN1 Nederhorst den Berg, Loenen aan de Vecht, Vreeland, Oud-Loosdrecht, Kortenhoef, ...
31FN2 Hilversum, Kortenhoef, 's-Graveland, Nieuw-Loosdrecht, Ankeveen, ...
31FZ1 Tienhoven, Maarssen, Oud-Loosdrecht, Breukeleveen, Oud-Maarsseveen, ...
31FZ2 Nieuw-Loosdrecht, Oud-Loosdrecht, Hilversum, Boomhoek, Maartensdijk, ...
31GN1 Kamerik, Woerden, Harmelen, Kanis, Kockengen, ...
31GN2 Vleuten, Maarssen, Harmelen, Kockengen, Haarzuilens, ...
31GZ1 Woerden, Montfoort, Linschoten, Harmelen
31GZ2 Harmelen, De Meern, Montfoort, Vleuten
31HN1 Utrecht, Maarssen, Leidsche Rijn, Leidsche Rijn, Lage Weide, ...
31HN2 Utrecht, Overvecht, Overvecht, Noordoost, Overvecht-Zuid, ...
31HZ1 Utrecht, Leidsche Rijn, Nieuwegein, De Meern, Leidsche Rijn, ...
31HZ2 Utrecht, Oost, Zuidwest, Zuid, Binnenstad, ...
32AN1 Hilversum, Laren, Blaricum, Bussum
32AN2 Baarn, Eemnes, Laren, Blaricum, Baarn, ...
32AZ1 Maartensdijk, Hollandsche Rading, Lage Vuursche, Hilversum
32AZ2 Soest, Baarn, Soestdijk
32BN1 Bunschoten-Spakenburg, Zevenhuizen, Eemdijk, Nieuwland, Amersfoort, ...
32BN2 Nijkerk, Zevenhuizen, Vathorst, Amersfoort, Bunschoten-Spakenburg
32BZ1 Amersfoort, Hoogland, Isselt, Nieuwland, Soesterkwartier, ...
32BZ2 Amersfoort, Vathorst, Valleipoort, Kattenbroek, Zielhorst, ...
32CN1 Bilthoven, De Bilt, Zeist, Bosch en Duin, Den Dolder, ...
32CN2 Zeist, Soesterberg, Huis ter Heide, Bosch en Duin, Den Dolder, ...
32CZ1 Zeist, Bunnik, Oost, Utrecht, Utrecht Science Park, ...
32CZ2 Driebergen-Rijsenburg, Zeist, Austerlitz, Boswijk, Odijk, ...
32DN1 Amersfoort, Bergkwartier, Vlasakkers, Leusderkwartier, De Lichtenberg, ...
32DN2 Leusden, Amersfoort, Vermeerkwartier, Randenbroek, Leusden-Zuid, ...
32DZ1 Maarn, Doorn, Austerlitz, Maarsbergen
32DZ2 Woudenberg, Maarsbergen, Maarn
32EN1 Nijkerk, Driedorp
32EN2 Putten, Huinen
32EZ1 Hoevelaken, Nijkerkerveen, Zwartebroek, Terschuur, Nijkerk, ...
32EZ2 Harselaar, Voorthuizen, Barneveld
32FN1 Putten, Krachtighuizen, Koudhoorn, Huinen, Drie
32FN2 Garderen, Houtdorp
32FZ1 Harselaar, Voorthuizen, Kootwijkerbroek
32FZ2 Stroe, Kootwijkerbroek
32GN1 Achterveld, De Glind
32GN2 Barneveld, Lunteren, Walderveen
32GZ1 Scherpenzeel, Renswoude, Emminkhuizen, Overberg, Veenendaal
32GZ2 Renswoude, Veenendaal, Ederveen, Veenendaal, De Klomp, ...
32HN1 Kootwijkerbroek, Barneveld, Lunteren
32HN2 Wekerom, Harskamp, De Valk
32HZ1 Ede, Lunteren
32HZ2 Ede
33AN1 Nieuw-Milligen, Uddel, Assel
33AN2 Hoog Soeren
33AZ1 Kootwijk, Assel, Radio Kootwijk
33AZ2 Assel, Radio Kootwijk
33BN1 Apeldoorn, Noordwest, Berg en Bos, Paleispark, Kerschoten, ...
33BN2 Apeldoorn, Noordoost, Zevenhuizen, Zuidbroek, Zuidoost, ...
33BZ1 Apeldoorn, Zuidwest, Ugchelen, Noordwest, Orden, ...
33BZ2 Apeldoorn, Zuidoost, De Maten, Zuidwest, Matenveld, ...
33CN1 Harskamp, Otterlo
33CN2 Hoenderloo, Hoog-Baarlo, Oostdorp
33CZ1 Otterlo
33CZ2
33DN1 Hoenderloo, Woeste Hoeve
33DN2 Loenen, Zomeroord, Eerbeek
33DZ1 Groenendaal
33DZ2 Imbosch
33EN1 Twello, Teuge, Wilp-Achterhoek, Posterenk
33EN2 Deventer, Wilp, Twello, Steenenkamer, Posterenk, ...
33EZ1 Klarenbeek, Klein Amsterdam, De Kar
33EZ2 Voorst, Zutphen, Empe, De Hoven, Bussloo
33FN1 Deventer, Gorssel, Colmschate, Epse, Deventer, ...
33FN2 Bathmen, Harfsen, Oude Molen, Loo
33FZ1 Zutphen, Eefde, Gorssel, 't Amelte
33FZ2 Almen, Scheggertdijk, Warken, Harfsen
33GN1 Eerbeek, Hall
33GN2 Brummen, Voorstonden, De Hoven, Broek, Oeken, ...
33GZ1 Dieren, Spankeren, Laag-Soeren, Eerbeek
33GZ2 Brummen, Steenderen, Leuvenheim, Bronkhorst, Rha, ...
33HN1 Zutphen, Warnsveld, Warken, Vierakker, Wichmond
33HN2 Warken, Vorden, Wichmond
33HZ1 Steenderen, Baak, Toldijk, Wichmond
33HZ2 Hengelo, Wichmond, Keijenborg
34AN1 Beuseberg, Holterbroek, Loo
34AN2 Beuseberg, Markelo
34AZ1 Lochem, Laren, Lochem
34AZ2 Lochem, Zwiep, Exel
34BN1 Markelo, Pothoek, Diepenheim, Stokkum
34BN2 Goor, Diepenheim, Hengevelde
34BZ1 Diepenheim, Gelselaar
34BZ2 Diepenheim, Noordijk, Hengevelde
34CN1 Kranenburg
34CN2 Ruurlo, Barchem
34CZ1 Linde, Varssel
34CZ2 Ruurlo, Veldhoek
34DN1 Borculo, Geesteren
34DN2 Neede, Haarlo, Noordijk
34DZ1
34DZ2 Groenlo, Beltrum
34EN1 Bentelo, Hengevelde, Delden
34EN2 Hengelo, Delden, Beckum
34EZ1 Hengevelde, Sint Isidorushoeve
34EZ2 Haaksbergen, Sint Isidorushoeve
34FN1 Enschede, Hengelo, West, Industrie- en havengebied, Noord, ...
34FN2 Enschede, Noord, West, Oost, Centrum, ...
34FZ1 Rutbeek, Buurse, Zuid, Helmerhoek, Enschede
34FZ2 Enschede, Zuid, Wesselerbrink, Stroinkslanden, Broekheurne, ...
34GN1 Eibergen, Neede, Rietmolen
34GN2 Rekken, Haaksbergen
34GZ1 Groenlo, Eibergen, Zwolle
34GZ2
34HN1
34HN2
34HZ1
34HZ2
35AN1 Oost, Enschede, Glanerbrug, De Eschmarke, Eekmaat-West, ...
35AN2 Overdinkel, Losser, Glane
35AZ1
35AZ2
35BN1
35BN2
35BZ1
35BZ2
35CN1
35CN2
35CZ1
35CZ2
35DN1
35DN2
35DZ1
35EN1
35EZ1
36FN2 Maasvlakte
36FZ1
36FZ2 Maasvlakte
36HN1
36HN2 Maasvlakte
37AN1 Maasvlakte
37AN2 Hoek van Holland, 's-Gravenzande
37AZ1 Maasvlakte
37AZ2 Europoort, Maasvlakte, Hoek van Holland, Kruiningergors, Oostvoorne
37BN1 's-Gravenzande, Naaldwijk, Monster, Poeldijk, Honselersdijk, ...
37BN2 Wateringen, Honselersdijk, Escamp, 's-Gravenhage, Kwintsheul, ...
37BZ1 Europoort, Maasdijk, Hoek van Holland, Maassluis, Maasdijk, ...
37BZ2 Maassluis, Maasland, De Lier, Maasdijk, De Lier, ...
37CN1 Rockanje
37CN2 Oostvoorne, Brielle, Tinte, Rockanje, Kruiningergors
37CZ1 Stellendam, Stellendam, Havenhoofd
37CZ2 Hellevoetsluis
37DN1 Brielle, Europoort, Vierpolders, Zwartewaal, Vierpolders
37DN2 Botlek, Rozenburg, Maassluis, Heenvliet, Zwartewaal, ...
37DZ1 Hellevoetsluis, Oudenhoorn
37DZ2 Zuidland, Spijkenisse, Geervliet, Abbenbroek, Heenvliet, ...
37EN1 Delft, Rijswijk, Den Hoorn, Tanthof, Buitenhof, ...
37EN2 Delft, Pijnacker, Wippolder, Oude Leede, Delftse Hout, ...
37EZ1 Vlaardingen, Schiedam, Schipluiden, De Kapel, Delft, ...
37EZ2 Rotterdam, Schiedam, Overschie, Spaanse Polder, Spaanse Polder, ...
37FN1 Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek, Pijnacker, Zoetermeer, Rokkeveen, ...
37FN2 Bleiswijk, Zevenhuizen, Prins Alexander, Nesselande, Rotterdam, ...
37FZ1 Rotterdam, Hillegersberg-Schiebroek, Hillegersberg, Noord, Kralingen-Crooswijk, ...
37FZ2 Rotterdam, Prins Alexander, Capelle aan den IJssel, Ommoord, Kralingen-Crooswijk, ...
37GN1 Vlaardingen, Vondelingenplaat, Botlek, Hoogvliet, Schiedam
37GN2 Rotterdam, Schiedam, Waalhaven-Eemhaven, Pernis, Eemhaven, ...
37GZ1 Spijkenisse, Hoogvliet, Hekelingen, Nieuw-Beijerland
37GZ2 Oud-Beijerland, Rhoon, Poortugaal, Spijkenisse, Beerenplaat, ...
37HN1 Rotterdam, Charlois, Feijenoord, Centrum, Delfshaven, ...
37HN2 Rotterdam, IJsselmonde, Groot-IJsselmonde, Capelle aan den IJssel, Kralingen, ...
37HZ1 Barendrecht, Rhoon, Heinenoord, Rotterdam, Charlois-Zuidrand, ...
37HZ2 Barendrecht, Heerjansdam, Rijsoord, Blaaksedijk, Wevershoek, ...
38AN1 Waddinxveen, Zevenhuizen, Nesselande, Rotterdam, Prins Alexander, ...
38AN2 Gouda, Moordrecht, Het Beijersche, Moordrecht, Gouderak, ...
38AZ1 Capelle aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel, Ouderkerk aan den IJssel, Rotterdam, Prins Alexander, ...
38AZ2 Oudeland, Berkenwoude, Het Beijersche, Moordrecht
38BN1 Gouda, Haastrecht, Stein, Boven-Haastrecht, Het Beijersche, ...
38BN2 Oudewater, Hoenkoop, Boven-Haastrecht, Rozendaal, Hekendorp, ...
38BZ1 Bergambacht, Stolwijk, Ammerstol, Stolwijk
38BZ2 Schoonhoven, Groot-Ammers, Nieuwpoort, Groot-Ammers, Ammerstol, ...
38CN1 Krimpen aan den IJssel, Ridderkerk, Slikkerveer, Krimpen aan de Lek, Alblasserdam, ...
38CN2 Lekkerkerk, Nieuw-Lekkerland, Alblasserdam, Kortland, Oudeland
38CZ1 Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk, Alblasserdam, Rijsoord, ...
38CZ2 Papendrecht, Dordrecht, Alblasserdam, De Staart, Binnenstad, ...
38DN1 Bleskensgraaf, Streefkerk, Bergambacht, De Donk, Ammerstol
38DN2 Groot-Ammers, Ottoland, Brandwijk, Molenaarsgraaf, Gijbeland, ...
38DZ1 Sliedrecht, De Staart, Dordrecht, 2e Merwedehaven, Wijngaarden, ...
38DZ2 Hardinxveld-Giessendam, Boven-Hardinxveld, Giessen-Oudekerk, Sliedrecht
38EN1 Polsbroekerdam, Snelrewaard, Oudewater, Hoenkoop, Montfoort
38EN2 Benschop, De Copen, Uitweg, Montfoort, IJsselstein, ...
38EZ1 Lopik, Cabauw, Tienhoven aan de Lek, Langerak, Waal, ...
38EZ2 Broek, Lakerveld, Ameide, Lopik, Achthoven, ...
38FN1 Nieuwegein, IJsselstein, Vianen, Lopikerkapel, Jutphaas
38FN2 Houten, Nieuwegein, Vianen, Hoef en Haag, Tull en 't Waal, ...
38FZ1 Vianen, Kortenhoeven, Lexmond, Hei- en Boeicop, Lakerveld, ...
38FZ2 Vianen, Hagestein, Everdingen, Zijderveld, Schoonrewoerd
38GN1 Hoornaar, Overslingeland, Noordeloos, Goudriaan, Ottoland
38GN2 Meerkerk, Minkeloos, Weverwijk, Hoogblokland, Arkel, ...
38GZ1 Boven-Hardinxveld, Giessenburg, Gorinchem, Schelluinen, Sleeuwijk, ...
38GZ2 Gorinchem, Arkel, Sleeuwijk, Woudrichem, Rietveld, ...
38HN1 Leerdam, Middelkoop, Heukelum, Achterdijk, Leerbroek, ...
38HN2 Leerdam, Asperen, Schoonrewoerd, Rhenoy, Acquoy, ...
38HZ1 Brakel, Vuren, Vuren, Heukelum, Kedichem, ...
38HZ2 Herwijnen, Brakel, Benedeneind, Boveneind, Kerkeneind
39AN1 Houten, Schalkwijk, 't Goy, Werkhoven, Goyse Dorp
39AN2 Cothen, Werkhoven, Dwarsdijk, Nieuw Sterkenburg, Sterkenburg, ...
39AZ1 Culemborg, Schalkwijk, Werk aan het Spoel
39AZ2 Beusichem, Culemborg, Broekweg, Zoelmond, Asch
39BN1 Doorn, Wijk bij Duurstede, Langbroek, Overlangbroek, Palmstad, ...
39BN2 Leersum, Amerongen, Overlangbroek
39BZ1 Wijk bij Duurstede, Broekweg, Ravenswaaij, Rijswijk, Asch, ...
39BZ2 Maurik, Eck en Wiel, Zwarte Paard, Eck en Wiel
39CN1 Beesd, Deil, Rumpt, Enspijk
39CN2 Geldermalsen, Tricht, Meteren, Buurmalsen, Deil, ...
39CZ1 Haaften, Hellouw, Tuil, Waardenburg, Zaltbommel
39CZ2 Waardenburg, Meteren, Opijnen, Zaltbommel, Est, ...
39DN1 Buren, Kerk-Avezaath, Erichem, Kapel Avezaath, Geldermalsen, ...
39DN2 Tiel, Tiel, Zoelen, Wamel, Kapel Avezaath, ...
39DZ1 Geldermalsen, Ophemert, Varik, Hurwenen, Opijnen, ...
39DZ2 Dreumel, Zennewijnen, Tiel, Heerewaarden, Ophemert, ...
39EN1 Elst, Veenendaal, Amerongen, Overberg
39EN2 Veenendaal, Ede
39EZ1 Lienden, Ingen, Ganzert, Ommeren, Remmerden, ...
39EZ2 Rhenen, Kesteren, Achterberg, Remmerden, Aalst, ...
39FN1 Ede, Bennekom, Wageningen
39FN2 Bennekom, Wageningen-Hoog, Ede, Renkum, Wageningen, ...
39FZ1 Wageningen, Opheusden, Lakemond, Heimerstein, Oude Nude
39FZ2 Renkum, Wageningen, Zetten, Heteren, Renkum, ...
39GN1 Beneden-Leeuwen, Wamel, Tiel, Lingemeer, Echteld, ...
39GN2 Druten, Boven-Leeuwen, Ochten, Puiflijk, IJzendoorn, ...
39GZ1 Alphen, Oijen, Maasbommel
39GZ2 Appeltern, Maasbommel, Megen, Blauwe Sluis, Altforst, ...
39HN1 Druten, Dodewaard, Deest, Afferden
39HN2 Andelst, Winssen, Ewijk, Herveld-Noord, Zetten, ...
39HZ1 Bergharen, Horssen, Batenburg, Molenhoek, Dieden, ...
39HZ2 Wijchen, Ewijk, Beuningen, Hernen, Wijchen, ...
40AN1 Wolfheze, Heelsum, Oosterbeek, Doorwerth, Renkum
40AN2 Arnhem, Oosterbeek, Noord, Schaarsbergen, Hoogkamp, ...
40AZ1 Heteren, Driel, Doorwerth, Homoet, Heelsum, ...
40AZ2 Arnhem, Zuid, Schuytgraaf, De Laar, Rijkerswoerd, ...
40BN1 Arnhem, Noord, Presikhaaf, Velp, Klarenbeek, ...
40BN2 Velp, Rheden, Rozendaal, Lathum, Arnhem, ...
40BZ1 Arnhem, Zuid, Huissen, Noord, Malburgen, ...
40BZ2 Duiven, Westervoort, Duiven, Loo, Groessen, ...
40CN1 Valburg, Oosterhout, Slijk-Ewijk, Herveld-Zuid, Ewijk, ...
40CN2 Elst, Nijmegen, Noord, Lent, Bemmel, ...
40CZ1 Nijmegen, Lindenholt, Beuningen, Lindenholt, Dukenburg, ...
40CZ2 Nijmegen, Midden, Oost, Nieuw-West, Goffert, ...
40DN1 Huissen, Bemmel, Angeren, Gendt, Haalderen, ...
40DN2 Doornenburg, Gendt, Pannerden, Millingen aan de Rijn, Loo
40DZ1 Beek, Ooij, Berg en Dal, Ubbergen, Groenlanden, ...
40DZ2 Leuth, Millingen aan de Rijn, Kekerdom
40EN1 Giesbeek, Ellecom, De Steeg, Riverparc, Rheden
40EN2 Doesburg, Drempt, Angerlo, Voor-Drempt, Achter-Drempt, ...
40EZ1 Zevenaar, Didam
40EZ2 Didam, Loil, Nieuw-Wehl, Nieuw-Dijk, Didam, ...
40FN1 Hoog-Keppel, Laag-Keppel, Hummelo, Langerak
40FN2 Doetinchem, Keijenborg, Velswijk
40FZ1 Doetinchem, Wehl, Kilder, Wehl, Loerbeek, ...
40FZ2 Doetinchem, Braamt, Gaanderen
40GN1 Zevenaar, Aerdt, Pannerden, Oud-Zevenaar, Herwen, ...
40GN2 Babberich, Beek, Babberich, Loerbeek, Lobith, ...
40GZ1 Millingen aan de Rijn, Tolkamer, Lobith, Tuindorp
40GZ2 Lobith, Spijk, Spijk, Tolkamer
40HN1 's-Heerenberg, Stokkum, Beek, Zeddam, Loerbeek
40HN2 's-Heerenberg, Zeddam, Azewijn, Lengel, 's-Heerenberg, ...
40HZ1
40HZ2 Netterden
41AN1 Zelhem, Halle-Nijman
41AN2 Halle, Mariënvelde, Halle-Heide, Halle-Nijman
41AZ1 Gaanderen, Terborg, IJzevoorde, Halle-Nijman
41AZ2 Varsseveld, Westendorp, Heelweg-West, Halle-Nijman, Varsseveld
41BN1 Lichtenvoorde, Zieuwent, Harreveld
41BN2 Lichtenvoorde, Lievelde, Vragender, Groenlo
41BZ1 Varsseveld, Lintelo, Harreveld, Heelweg-Oost, Lichtenvoorde, ...
41BZ2 Aalten, Bredevoort, Barlo, Lichtenvoorde
41CN1 Ulft, Silvolde, Gendringen, Terborg, Etten, ...
41CN2 Breedenbroek, Sinderen, Dinxperlo
41CZ1 Megchelen
41CZ2 Dinxperlo
41DN1 Dinxperlo, De Heurne, IJzerlo, Breedenbroek
41DN2 Aalten
41DZ1 Dinxperlo
41DZ2
41EN1 Zwolle, Groenlo
41EN2 Winterswijk, Meddo
41EZ1 Bredevoort, Miste, Haart, Winterswijk
41EZ2 Winterswijk, Woold, Kotten
41FN1
41FN2
41FZ1 Kotten
41FZ2
41GN1
41GN2
41GZ1
41GZ2
41HN1
41HN2
41HZ1
41HZ2
43AN1 Melissant, Stellendam
43AN2 Sommelsdijk, Dirksland, Middelharnis
43AZ1 Herkingen
43AZ2 Dirksland, Herkingen, Sommelsdijk, Nieuwe-Tonge, Battenoord
43BN1 Middelharnis, Middelharnis, Sommelsdijk
43BN2 Goudswaard
43BZ1 Nieuwe-Tonge, Oude-Tonge, Nieuwe-Tonge, Middelharnis, Sommelsdijk
43BZ2 Stad aan 't Haringvliet, Den Bommel, Zuidzijde, Den Bommel, Tiengemeten
43CN1 Bruinisse, Oosterland, Sirjansland
43CN2 Bruinisse, Anna Jacobapolder, De Sluis, Zijpe
43CZ1 Stavenisse
43CZ2 Sint-Annaland, Sint Philipsland, Anna Jacobapolder
43DN1 Oude-Tonge
43DN2 Achthuizen, Kranendijk, Langstraat, Zuidzijde
43DZ1 Nieuw-Vossemeer, Sint Philipsland, Sint Philipsland
43DZ2 De Heen, Steenbergen, Heense Molen, Notendaal
43EN1 Zuid-Beijerland, Piershil, Nieuw-Beijerland, Nieuwendijk, Zuidzijde
43EN2 Klaaswaal, Zinkweg, Zuid-Beijerland
43EZ1 Zuid-Beijerland, Tiengemeten
43EZ2 Numansdorp, Numansdorp, Zuid-Beijerland
43FN1 Mijnsheerenland, Westmaas, Klaaswaal, Maasdijk, Westdijk
43FN2 Puttershoek, Maasdam, Strijen, Blaaksedijk, Cillaarshoek
43FZ1 Numansdorp, Schuring, De Klem, Numansdorp
43FZ2 Strijen, Strijensas, Mookhoek
43GN1 Ooltgensplaat, Dinteloord, Dintelmond
43GN2 Willemstad, Dintelmond, Helwijk, Heijningen, Dinteloord
43GZ1 Steenbergen, Dinteloord, Bloemendijk, Boompjesdijk
43GZ2 Nieuw Prinsenland, Stampersgat, Dinteloord, Oud Gastel
43HN1 Oudemolen, Fijnaart, Willemstad, Zwingelspaan, Tonnekreek, ...
43HN2 Moerdijk, Klundert, Zevenbergen, Noordhoek, Noordschans
43HZ1 Oud Gastel, Fijnaart, Standdaarbuiten, Oudenbosch, Stampersgat
43HZ2 Oudenbosch, Zevenbergen, Noordhoek, Hoeven, Standdaarbuiten
44AN1 Dordrecht, Industriegebied West, 's-Gravendeel, Zwijndrecht, Wielwijk, ...
44AN2 Dordrecht, Dubbeldam, Sterrenburg, Stadspolders, Het Reeland, ...
44AZ1 Moerdijk, Willemsdorp, Dordrecht, Schenkeldijk, Mookhoek, ...
44AZ2 Lage Zwaluwe
44BN1 Dordrecht, Stadspolders, Stadspolder, Dubbeldam, De Hoven, ...
44BN2 Werkendam, Kievitswaard
44BZ1 Drimmelen
44BZ2 Raamsdonksveer, Geertruidenberg, Drimmelen, Hank
44CN1 Moerdijk, Zevenbergen, Zevenbergen, Langeweg, Moerdijk
44CN2 Zevenbergschen Hoek, Langeweg, Lage Zwaluwe, Zevenbergschen Hoek, Blauwe Sluis, ...
44CZ1 Etten-Leur, Zevenbergen
44CZ2 Breda, Prinsenbeek, Noordwest, Haagse Beemden, West, ...
44DN1 Made, Terheijden, Wagenberg, Hooge Zwaluwe, Helkant, ...
44DN2 Oosterhout, Raamsdonksveer, Geertruidenberg, Den Hout, Made
44DZ1 Breda, Noord, Noordwest, Hoge Vucht, Krogten, ...
44DZ2 Oosterhout, Teteringen, Breda, Oost, Dorst, ...
44EN1 Werkendam, Nieuwendijk, Sleeuwijk, Kille, Almkerk, ...
44EN2 Almkerk, Woudrichem, Rijswijk, Sleeuwijk, Oudendijk, ...
44EZ1 Hank, Raamsdonksveer, Waspik, Dussen, Peerenboom, ...
44EZ2 Dussen, Meeuwen, Babyloniënbroek, Dussen
44FN1 Andel, Giessen, Poederoijen, Giessen, Veen, ...
44FN2 Zuilichem, Wijk en Aalburg, Aalst, Veen, Nederhemert-Noord, ...
44FZ1 Waalwijk, Genderen, Eethen, Drongelen, Doeveren, ...
44FZ2 Wijk en Aalburg, Heusden, Oudheusden, Herpt, Elshout, ...
44GN1 Waspik, Raamsdonk, 's Gravenmoer, Oosteind, Raamsdonksveer, ...
44GN2 Sprang-Capelle, Kaatsheuvel, Waspik, Vaart, 's Gravenmoer
44GZ1 Dongen, Rijen, Oosterhout, Klein Dongen, Oosteind
44GZ2 Tilburg, Vossenberg, Noord, Reeshof, Reeshof, ...
44HN1 Waalwijk, Kaatsheuvel, Sprang-Capelle
44HN2 Drunen, Elshout, Waalwijk, Nieuwkuijk
44HZ1 Tilburg, Noord, Loon op Zand, Vossenberg, Stokhasselt, ...
44HZ2 Udenhout, Berkel-Enschot, Quirijnstok, Tilburg, Noord
45AN1 Gameren, Zaltbommel, Bruchem, Kerkwijk, Nieuwaal, ...
45AN2 Zaltbommel, Velddriel, Hurwenen, Bruchem, Velddriel, ...
45AZ1 Ammerzoden, Haarsteeg, Vlijmen, Well, Bokhoven, ...
45AZ2 's-Hertogenbosch, Maaspoort, Maaspoort, Noord, Engelen, ...
45BN1 Kerkdriel, Rossum, Hurwenen, Maren-Kessel, Alem, ...
45BN2 Lith, Maren-Kessel, Lithoijen, Heerewaarden
45BZ1 Rosmalen, 's-Hertogenbosch, Noord, Empel, Bedrijventerrein De Herven, ...
45BZ2 Nuland, Kruisstraat, Vinkel, Geffen, Maliskamp, ...
45CN1 Vlijmen, Nieuwkuijk, Cromvoirt, Nieuwkuijk, Distelberg
45CN2 's-Hertogenbosch, Vught, West, Binnenstad, Binnenstad, ...
45CZ1 Haaren, Helvoirt, Biezenmortel, Oisterwijk
45CZ2 Vught, Boxtel, Esch, Tongeren, Luissel
45DN1 's-Hertogenbosch, Zuidoost, Graafsepoort, Zuid, Aawijk, ...
45DN2 Berlicum, Middelrode, Den Dungen, Vinkel, Heeswijk-Dinther
45DZ1 Boxtel, Sint-Michielsgestel, Gemonde
45DZ2 Schijndel, Wijbosch
45EN1 Oss, Lithoijen, Teeffelen
45EN2 Oss, Berghem, Haren, Macharen
45EZ1 Oss, Heesch, Geffen, Vinkel
45EZ2 Oss, Nistelrode, Heesch, Oss, Berghem
45FN1 Ravenstein, Herpen, Deursen-Dennenburg, Overlangel, Niftrik, ...
45FN2 Wijchen, Keent, Grave, Balgoij, Nederasselt, ...
45FZ1 Schaijk, Zeeland, Reek
45FZ2 Grave, Reek, Langenboom, Velp, Escharen, ...
45GN1 Heeswijk-Dinther, Loosbroek
45GN2 Vorstenbosch, Uden, Nistelrode
45GZ1 Veghel, Schijndel, Wijbosch, Eerde, Heeswijk-Dinther
45GZ2 Veghel, Mariaheide, Erp, Zijtaart, Keldonk
45HN1 Uden, Zeeland, Volkel, Oventje
45HN2 Zeeland, Langenboom, Odiliapeel, Oventje
45HZ1 Boekel, Erp, Volkel, Uden
45HZ2 Boekel, Venhorst, Odiliapeel, Huize Padua
46AN1 Nijmegen, Dukenburg, Dukenburg, Overasselt, Weezenhof, ...
46AN2 Malden, Nijmegen, Zuid, Molenhoek, Hatert, ...
46AZ1 Gassel, Grave, Overasselt, Beers, Escharen, ...
46AZ2 Cuijk, Cuijk, Mook, Beers, Linden, ...
46BN1 Groesbeek, Breedeweg, Mook, Bruuk, Colonjes, ...
46BN2 Plak, De Horst
46BZ1 Milsbeek, Middelaar, Plasmolen, Mook, Oeffelt, ...
46BZ2 Ven-Zelderheide, Ottersum, Gennep
46CN1 Mill, Wanroij, Sint Hubert, Wilbertoord
46CN2 Haps, Rijkevoort, Wanroij
46CZ1 Landhorst, Venhorst
46CZ2 Sint Anthonis, Oploo, Ledeacker
46DN1 Boxmeer, Beugen, Oeffelt, Gennep, Rijkevoort
46DN2 Gennep, Heijen, Heijen, Boxmeer
46DZ1 Boxmeer, Sambeek, Stevensbeek
46DZ2 Vierlingsbeek, Afferden, Sambeek, Vortum-Mullem, Groeningen, ...
46EN1
46EN2
46EZ1
46EZ2
46FN1
46FN2
46FZ1
46FZ2
46GN1 Siebengewald
46GN2 Siebengewald
46GZ1 Nieuw-Bergen, Siebengewald, Aijen, Bergen, Afferden
46GZ2
46HN1
46HN2
46HZ1
46HZ2
47DZ2
49AN1 Sint-Maartensdijk
49AN2 Poortvliet, Scherpenisse, Sint-Maartensdijk
49AZ1 Yerseke
49AZ2
49BN1 Tholen, Oud-Vossemeer, Tholen
49BN2 Halsteren, Lepelstraat, Kladde, Tholen, Notendaal, ...
49BZ1 Tholen
49BZ2 Bergen op Zoom, Halsteren
49CN1 Kruiningen, Kruiningen, Waarde, Oostdijk
49CN2 Krabbendijke, Krabbendijke, Stationsbuurt, Gawege
49CZ1 Walsoorden, Walsoorden, Kloosterzande, Fluitershoek, Kruisdorp, ...
49CZ2
49DN1 Rilland, Rilland, Stationsbuurt
49DN2 Woensdrecht, Völckerdorp, Bergen op Zoom
49DZ1 Bath, Rilland
49DZ2
49EN1 Steenbergen, Welberg, Moerstraten, De Rotting, Hazelaar
49EN2 Roosendaal, Kruisland, Roosendaal, Oud Gastel, Wouw
49EZ1 Bergen op Zoom, Heerle, Vijfhoek, Hazelaar, Zoomvliet, ...
49EZ2 Roosendaal, Wouw, Hoevestein, Wouwse Plantage, Wouwse Hil, ...
49FN1 Roosendaal, Oud Gastel, Oud Gastel, Zegge, Roosendaal, ...
49FN2 Sint Willebrord, Hoeven, Bosschenhoofd, Oudenbosch, Rucphen, ...
49FZ1 Roosendaal, Nederheide, Nispen, Steenpaal, Nispense Achterhoek
49FZ2 Vorenseinde, De Dood, Schijf, Langeschouw, Rucphen, ...
49GN1 Hoogerheide, Hoogerheide, Huijbergen, Heimolen, Woensdrecht, ...
49GN2 Huijbergen, Vleet
49GZ1 Ossendrecht, Calfven, Putte, Hoogerheide
49GZ2 Putte
49HN1
49HN2 Achtmaal
49HZ1
49HZ2
50AN1 Etten-Leur, Het Oosteind, Sprundel, Munnikenheide, De Berk, ...
50AN2 West, Breda, Princenhage, Hellegat, Heilaar, ...
50AZ1 Moeren, Klein Zundert, Raamberg, Zundert, Luitert, ...
50AZ2 Kaarschot, Rijsbergen, Oekel, Tiggeltsche Berg, Hazeldonk, ...
50BN1 Breda, West, Zuidoost, Zuid, Oost, ...
50BN2 Bavel, Breda, Oost, Hoogeind, Heusdenhout, ...
50BZ1 Hazeldonk, Strijbeek, Galder, Balleman, Heerstaaien, ...
50BZ2 Chaam, Grazen, Rakens
50CN1 Zundert, Hulsdonk, Ostaayen, De Lent, Wernhout, ...
50CN2 Zundert, Wildert
50CZ1
50CZ2
50DN1
50DN2 Ulicoten
50DZ1
50DZ2
50EN1 Gilze, Rijen, Lijndonk, Molenschot, Hulten, ...
50EN2 Tilburg, Reeshof, Reeshof, Dalem, Koolhoven, ...
50EZ1 Alphen, Steenfabriek
50EZ2 Alphen, Riel
50FN1 Tilburg, West, Zuid, Noord, Oud-Noord, ...
50FN2 Tilburg, Berkel-Enschot, Oost, Industrieterrein Loven, Oud-Zuid, ...
50FZ1 Goirle, Nieuwkerk, Tilburg, Riel, Breehees, ...
50FZ2 Hilvarenbeek, Biest-Houtakker, Diessen
50GN1 Baarle-Nassau, Baarle-Hertog, Alphen
50GN2 Alphen
50GZ1
50GZ2
50HN1
50HN2 Esbeek, Diessen
50HZ1
50HZ2 Reusel, Hooge Mierde, Lage Mierde, Hulsel
51AN1 Oisterwijk, Moergestel
51AN2 Boxtel, Lennisheuvel, De Roond, Luissel, Tongeren
51AZ1 Diessen, Haghorst
51AZ2 Oirschot, Spoordonk, Oirschot, Oostelbeers
51BN1 Boxtel, Liempde, Hezelaar, Lennisheuvel, Kleinder Liempde
51BN2 Sint-Oedenrode, Hezelaar, Boskant, Olland
51BZ1 Best, Oirschot
51BZ2 Best, Eindhoven, Woensel-Noord, Achtse Barrier, Acht, ...
51CN1 Diessen, Middelbeers, Baarschot
51CN2 Middelbeers, Vessem, Oostelbeers
51CZ1 Bladel, Netersel, Casteren, Hulsel, Reusel, ...
51CZ2 Hapert, Duizel, Hoogeloon, Vessem, Eersel, ...
51DN1 Veldhoven, Meerhoven, Eindhoven, Strijp, Wintelre, ...
51DN2 Eindhoven, Strijp, Meerhoven, Halve Maan, Veldhoven, ...
51DZ1 Veldhoven, Steensel, Knegsel, Eersel, Eersel, ...
51DZ2 Veldhoven, Eindhoven, Gestel, Waalre, Gestelse Ontginning, ...
51EN1 Sint-Oedenrode, Nijnsel, Son en Breugel
51EN2 Mariahout, Keldonk
51EZ1 Son en Breugel, Eindhoven, Woensel-Noord, Aanschot, Blixembosch, ...
51EZ2 Lieshout, Nuenen, Gerwen, Helmond
51FN1 Beek en Donk, Boerdonk, Gemert
51FN2 Gemert, Gemert, Handel, De Mortel, Huize Padua
51FZ1 Helmond, Beek en Donk, Aarle-Rixtel, Lieshout
51FZ2 Helmond, Bakel
51GN1 Eindhoven, Tongelre, Woensel-Zuid, Stratum, Oud-Tongelre, ...
51GN2 Geldrop, Nuenen, Nuenen, Mierlo, Helmond, ...
51GZ1 Eindhoven, Aalst, Stratum, Kortonjo, Gestel, ...
51GZ2 Heeze, Geldrop
51HN1 Helmond, Mierlo
51HN2 Helmond, Helmond, Lierop, Ommel
51HZ1 Lierop
51HZ2 Someren, Asten, Lierop, Someren, Someren-Eind, ...
52AN1 De Rips, Elsendorp
52AN2 Westerbeek, Vredepeel
52AZ1 Milheeze, Bakel, Deurne
52AZ2 Ysselsteyn
52BN1 Overloon, Venray, Merselo
52BN2 Venray, Maashees, Holthees, Smakt, Oostrum
52BZ1 Venray, Ysselsteyn, Merselo, Heide, Veulen
52BZ2 Venray, Oostrum, Oostrum, Leunen, Castenray, ...
52CN1 Deurne, Zeilberg, Vlierden, Ommel, Liessel
52CN2 Griendtsveen, Zeilberg, Liessel
52CZ1 Asten, Heusden, Liessel, Ommel
52CZ2 Neerkant, Liessel
52DN1 Griendtsveen
52DN2 America, Meterik, Horst, Hegelsom
52DZ1 Helenaveen, Grashoek
52DZ2 Sevenum, Kronenberg, Maasbree
52EN1 Wanssum, Well, Blitterswijck, Geijsteren, Aijen, ...
52EN2 Wellerlooi, Blitterswijck
52EZ1 Tienray, Meerlo, Oirlo, Blitterswijck, Castenray, ...
52EZ2 Swolgen, Broekhuizenvorst, Broekhuizen, Blitterswijck, Arcen, ...
52FN1
52FN2
52FZ1 Bad Arcen, Arcen, Lingsfort, Knikkerdorp
52FZ2
52GN1 Horst, Hegelsom, Melderslo, Sevenum, Horst, ...
52GN2 Grubbenvorst, Lottum, Lomm, Velden, Hasselderheide, ...
52GZ1 Venlo, Sevenum, Maasbree
52GZ2 Blerick, Venlo, Velden, Boekend, Grubbenvorst, ...
52HN1 Hanik, Arcen, Schandelo, Lomm, Lingsfort
52HN2
52HZ1 Venlo, 't Ven, Schandelo, Velden
52HZ2
53BN2
53BZ2
53GZ1
53GZ2
53HZ1
53HZ2
54CZ1
54CZ2
54DZ1
54DZ2
54GZ1
54GZ2
54HZ1
54HZ2
55AN1 Lamswaarde, Terhole, Kuitaart, Roversberg, Schuddebeurs, ...
55AN2 Graauw, Emmadorp, Zandberg, Paal, Duivenhoek, ...
55AZ1 Hulst, Sint Jansteen, Clinge, Hulst, Kapellebrug, ...
55AZ2 Nieuw Namen, Clinge
55BN1
55BN2
55BZ1
55BZ2
55CN1
55CN2
55CZ1
55CZ2
55DN1
55DN2
55DZ1
55DZ2
55EN1
55EN2 Putte
55EZ1
55EZ2
55FN1
55FN2
55FZ1
55FZ2
55GN1
55GN2
55HN1
55HN2
56AN1
56AN2
56AZ1
56AZ2
56BN1
56BN2
56BZ1
56BZ2
56EN1
56EN2
56EZ1
56EZ2
56FN1
56FN2 Reusel
56FZ1
56FZ2
56GN1
56GN2
56HN1
56HN2
56HZ1
56HZ2
57AN1 Bladel, Reusel
57AN2 Eersel, Hapert, Weebosch, Dalem, Hapert, ...
57AZ1
57AZ2 Luyksgestel, Weebosch
57BN1 Bergeijk, Eersel, 't Loo, Walik, Riethoven, ...
57BN2 Valkenswaard, Dommelen, Westerhoven, Riethoven
57BZ1 Luyksgestel, 't Loo
57BZ2 Borkel, Schaft
57CN1
57CN2
57CZ1
57CZ2
57DN1
57DN2
57DZ1
57DZ2
57EN1 Valkenswaard, Strijp
57EN2 Leende, Strijp, Soerendonk
57EZ1 Schaft
57EZ2 Budel, Soerendonk, Gastel, Budel, Budel-Schoot
57FN1 Maarheeze, Sterksel, Maarheeze
57FN2 Someren-Eind, Someren-Heide, Someren-Eind
57FZ1 Maarheeze, Maarheeze, Weert
57FZ2 Weert, Nederweert, Laar, Nederweert
57GN1
57GN2 Budel-Dorplein, Budel-Schoot
57GZ1
57GZ2
57HN1 Weert, Weert, Budel-Dorplein, Altweerterheide
57HN2 Weert, Stramproy, Tungelroy, Altweerterheide, Weert
57HZ1
57HZ2 Stramproy
58AN1 Ospeldijk
58AN2 Meijel, Neerkant, Ospeldijk
58AZ1 Nederweert, Ospel, Nederweert-Eind, Nederweert, Schoor
58AZ2 Heythuysen, Leveroy
58BN1 Beringe, Grashoek, Meijel, Panningen
58BN2 Panningen, Helden, Egchel, Koningslust, Maasbree, ...
58BZ1 Roggel, Heythuysen, Heibloem
58BZ2 Neer, Kessel-Eik, Beesel, Kessel
58CN1 Ell, Swartbroek
58CN2 Baexem, Kelpen-Oler, Leveroy, Heythuysen, Grathem, ...
58CZ1 Neeritter, Hunsel, Ittervoort, Haler
58CZ2 Thorn, Wessem, Ittervoort, Maasbracht, Ittervoort, ...
58DN1 Haelen, Horn, Heythuysen, Hornerheide, Haelen, ...
58DN2 Roermond, Buggenum, Swalmen, Asselt, Nunhem, ...
58DZ1 Heel, Maasbracht, Linne, Merum, Beegden, ...
58DZ2 Roermond, Melick, Herten, Sint Odiliënberg, Merum, ...
58EN1 Baarlo, Maasbree, Belfeld
58EN2 Tegelen, Belfeld, Venlo, Steyl, Hout-Blerick, ...
58EZ1 Reuver, Kessel, Beesel, Belfeld
58EZ2 Belfeld
58FN1 Venlo, Venlo
58FN2
58FZ1
58FZ2
58GN1 Swalmen, Boukoul, Asenray
58GN2
58GZ1 Herkenbosch, Industriepark Roerstreek Noord, Industriepark Roerstreek Zuid, Bedrijfsterrein Stationsweg, Asenray, ...
58GZ2 Rothenbach, Vlodrop-Station
58HN1
58HN2
58HZ1
58HZ2
59AN1
59AN2
59BN1
59BN2
59DZ2
59EN1
59EN2
59EZ1
59EZ2
59GN1
59GN2
59GZ1
59GZ2
60FN1
60FN2
60FZ1
60FZ2
60HN1
60HN2
60HZ1
60HZ2
61BN2
61BZ2
61DN2
61EN1
61EN2
61EZ1
61EZ2
61GN1
61GN2
61GZ1
61GZ2
62FN1
62FN2
62FZ1
62FZ2
62HN1
62HN2
62HZ1
64BZ2
64DN1
64DN2 Nieuw-Haamstede, Burgh-Haamstede
64DZ1
64DZ2 Burgh-Haamstede, Westenschouwen
64EN1
64EN2 Visschershoek
64EZ1
64EZ2 Visschershoek
64FN1 Ouddorp, Visschershoek
64FN2 Ouddorp, Goedereede, Oostdijk, Havenhoofd
64FZ1 Ouddorp, Visschershoek
64FZ2 Ouddorp
64GN1 Burgh-Haamstede, Renesse, Haamstede, Burgh, Noordwelle
64GN2 Scharendijke, Ellemeet, Serooskerke, Elkerzee, Looperskapelle, ...
64GZ1 Burgh-Haamstede, Burgh, Burghsluis, Koudekerke
64GZ2 Moriaanshoofd
64HN1 Den Osse, Brouwershaven, Noordgouwe, Brijdorpe, Nieuwerkerke Schutje, ...
64HN2 Zonnemaire, Noordgouwe, Dijkhuisjes, Dreischor
64HZ1 Zierikzee, Schuddebeurs, Kerkwerve, Noordgouwe
64HZ2 Nieuwerkerk, Dreischor, Schuddebeurs, Capelle, Nieuwerkerk, ...
65AN1
65AN2 Oostkapelle
65AZ1 Domburg, Westkapelle, Aagtekerke, Boudewijnskerke, Joossesweg, ...
65AZ2 Oostkapelle, Grijpskerke, Poppendamme, Mariekerke, Aagtekerke, ...
65BN1 Vrouwenpolder
65BN2 De Banjaard
65BZ1 Serooskerke, Sint Laurens, Gapinge, Buiten de Veste, Vrouwenpolder, ...
65BZ2 Kamperland, Veere, Ruiterplaat, Schotsman, Rancho Grande, ...
65CN1 Zoutelande, Meliskerke, Kustlicht 2, Joossesweg, Groot-Valkenisse, ...
65CN2 Vlissingen, Koudekerke, Dishoek, Biggekerke, West-Souburg, ...
65CZ1
65CZ2 Vlissingen
65DN1 Middelburg, Oost-Souburg, Vlissingen, West-Souburg, Nieuw- en Sint Joosland, ...
65DN2 Vlissingen-Oost, Arnemuiden, Nieuw- en Sint Joosland, Oranjeplaat, Nieuwdorp, ...
65DZ1 Vlissingen, Oost-Souburg, Ritthem, Vlissingen-Oost
65DZ2 Vlissingen-Oost, Borssele, Borssele
65EN1 Wissenkerke, Cruijckelcreke
65EN2 Colijnsplaat
65EZ1 Kortgene, Geersdijk, Oud-Sabbinge, Stroodorp, Cruijckelcreke
65EZ2 Wolphaartsdijk, Kortgene, Oud-Sabbinge, De Schelphoek, Roodewijk
65FN1
65FN2 Stavenisse, Ouwerkerk
65FZ1 Goes, Wilhelminadorp, Kats, Het Sas, Kattendijke
65FZ2 Kattendijke
65GN1 Nieuwdorp, Lewedorp
65GN2 Heinkenszand, Goes, 's-Heer Arendskerke, 's-Heer Hendrikskinderen, Eindewege, ...
65GZ1 Vlissingen-Oost, 's-Heerenhoek, Borssele, Rijkebuurt, Driewegen, ...
65GZ2 Ovezande, Nisse, Oudelande, Kwadendamme, Driewegen, ...
65HN1 Goes, Kloetinge, 's-Heer Abtskerke, Abbekinderen, Kapelle, ...
65HN2 Kapelle, Biezelinge, Wemeldinge, Eversdijk, Vlake, ...
65HZ1 's-Gravenpolder, Hoedekenskerke, Kwadendamme, Langeweegje, Baarland
65HZ2 Hansweert, Schore, Biezelinge, Eversdijk
66EN1
66EN2
66EZ1
66EZ2
66FN1 Zomerdorp Het Zwin
66FN2 Cadzand-Bad, Nieuwvliet-Bad, Cadzand, Retranchement, Zomerdorp Het Zwin
66FZ1 Sint Anna ter Muiden, Sluis, Sluis
66FZ2 Sluis, Retranchement, Draaibrug, Terhofstede, Zuidzande
66GN1
66GN2
66GZ1
66GZ2
66HN1
66HN2 Aardenburg, Eede, Heille, Eede
66HZ1
66HZ2
67AN1 Groede, Nieuwvliet-Bad, Nieuwvliet, Scherpbier
67AN2 Breskens, Schoondijke, Schoneveld, Boerenhol, Het Heem, ...
67AZ1 Oostburg, Zuidzande, Scherpbier
67AZ2 Waterlandkerkje, Turkeye, Schoondijke
67BN1 Hoofdplaat, Nummer Eén, Slijkplaat, Sasput
67BN2 Hoofdplaat
67BZ1 IJzendijke, Driewegen, Pyramide, Staats-Spaanse Linies
67BZ2 Biervliet, Braakman, Hoek, Pyramide
67CN1 Sint Kruis, Aardenburg
67CN2
67CZ1
67CZ2
67DN1
67DN2
67DZ1
67DZ2
67EN1
67EN2 Ellewoutsdijk, Oudelande
67EZ1 Hoek, Hoek, De Knol, Mauritsfort, Altena, ...
67EZ2 Terneuzen, De Knol, Spui, Terneuzen, Wulpenbek
67FN1 Scheldeoord, Baarland
67FN2 Kloosterzande, Ossenisse, Hoek en Bosch, Tasdijk, Noordstraat, ...
67FZ1 Zaamslag, Reuzenhoek, Zaamslagveer, Val, Griete, ...
67FZ2 Vogelwaarde, Hengstdijk, Sluis, Oude Stoof, Luntershoek, ...
67GN1 Philippine, Sas van Gent, Zandstraat
67GN2 Westdorpe, Sluiskil, Sluiskil, Sas van Gent, Spui, ...
67GZ1 Sas van Gent, Westdorpe
67GZ2 Westdorpe
67HN1 Axel, Vaartwijk, Axel, Magrette, Spui
67HN2 Heikant, Absdale, Hulst, Patrijzenhoek
67HZ1 Zuiddorpe, Nieuwe Molen, Overslag, Koewacht
67HZ2 Koewacht, Heikant
68AN1
68AN2
68AZ1
68AZ2
68BN1 Roosteren
68BN2 Echt, Stevensweert, Schilberg, Ohé en Laak, Ohé, ...
68BZ1 Born, Grevenbicht-Papenhoven, Grevenbicht, Holtum, Buchten, ...
68BZ2 Susteren, Holtum, Nieuwstadt, Heide, Born, ...
68CN1
68CN2 Maasband
68CZ1
68CZ2 Meers, Geulle, Geulle aan de Maas
68DN1 Geleen, Stein, Urmond, Berg, Lindenheuvel, ...
68DN2 Sittard, Geleen, Lindenheuvel, Munstergeleen, Limbricht, ...
68DZ1 Geleen, Beek, Elsloo, Stein, Maastricht-Airport, ...
68DZ2 Geleen, Nuth, Spaubeek, Schinnen, Puth, ...
68EN1 Echt, Montfort, Pey, Sint Joost, Hingen, ...
68EN2 Maria Hoop, Posterholt, Putbroek, Reutje, Montfort, ...
68EZ1 Koningsbosch, Spaanshuisken, Slek, Maria Hoop
68EZ2 Koningsbosch, Echterbosch, Maria Hoop, Aan het Echterbosch, Spaanshuisken
68FN1 Posterholt, Vlodrop, Etsberg
68FN2
68FZ1
68FZ2
68GN1 Sittard, Jabeek, Bingelrade, Windraak, Doenrade
68GN2 Schinveld
68GZ1 Heerlen, Hoensbroek, Brunssum, Oirsbeek, Amstenrade, ...
68GZ2 Brunssum, Heerlen, Brunssum, Schinveld, Landgraaf, ...
68HN1
68HN2
68HZ1 Landgraaf
68HZ2
69AN1 Maastricht, West, Malberg, Oud-Caberg, Caberg, ...
69AN2 Maastricht, Oost, Noordoost, Beatrixhaven, Bunde, ...
69AZ1 Maastricht, West, Dousberg, Daalhof, Zuidwest, ...
69AZ2 Maastricht, Zuidoost, Oost, Centrum, Randwyck, ...
69BN1 Meerssen, Ulestraten, Berg, Houthem, Bunde, ...
69BN2 Valkenburg, Hulsberg, Schimmert, Klimmen, Nuth, ...
69BZ1 Cadier en Keer, Gasthuis, Eckelrade, Berg, Bemelen, ...
69BZ2 Margraten, Schin op Geul, Sibbe, Schoonbron, Valkenburg, ...
69CN1
69CN2 Eijsden, Oost-Maarland, Rijckholt, Mesch, Mariadorp, ...
69CZ1
69CZ2
69DN1 Mheer, Sint Geertruid, Banholt, Libeek, Noorbeek, ...
69DN2 Schilberg, Billinghuizen, Pesaken, Reijmerstok, Slenaken, ...
69DZ1
69DZ2
69EN1 Heerlen, Hoensbroek, Kunrade, Voerendaal, Ransdaal, ...
69EN2 Heerlen, Landgraaf, Kerkrade
69EZ1 Gulpen, Wijlre, Eys, Ubachsberg, Berghem, ...
69EZ2 Simpelveld, Heerlen, Kerkrade, Bocholtz, Bocholtzerheide, ...
69FN1 Kerkrade, Landgraaf, Eygelshoven
69FN2
69FZ1 Kerkrade
69FZ2
69GN1 Mechelen, Camerig, Epen, Schweiberg, Landsrade, ...
69GN2 Vaals, Vijlen, Lemiers, Holset, Hilleshagen
69GZ1
69GZ2
69HN1 Vaals
69HN2
69HZ1
69HZ2
70FN2
70FZ2 Westkapelle
70HN2
70HZ1
70HZ2
71HZ2
72FZ2
72HN2
72HZ2
74GZ1
74GZ2
74HZ1
76AN1
76AZ1
76AZ2
76CN1
76CN2
76CZ1
76CZ2
76DN1
76DN2
76DZ1
76DZ2
76GZ1
77AN1
77AN2
77AZ1
77AZ2
77CN1
77CN2
77CZ1
78AN1
78AN2
78AZ1
78AZ2
78BN1
78BN2
78BZ1
78BZ2
78CN1
78CN2
78CZ1
78EN1
78EN2
78EZ1
78FN1
78FN2
80AN1
80AN2
80AZ1
80AZ2
80CN1
80CN2
80CZ1
80CZ2
82AN1
82AN2
82AZ1
82AZ2
82CN1
82CN2
82CZ1
82CZ2
84AN1
84AZ1
90FN1
90FN2
91AN1
91AN2
91BN1
91BN2
91EN1
91EN2
91EZ1
91EZ2
91FN1
91FN2
91FZ1
91FZ2
92AN1
92AN2
92BN1
93FN2
98EN1
98EN2
98EZ2
98FN1
98FN2
98FZ1
98FZ2
99AN1
99AN2
99AZ1
99AZ2
99BN1
99BN2
99BZ1
99BZ2
99EN1
99EN2
99EZ1
99EZ2
99FN1

No guarantee on availability, completeness, correctness or fitness for any particular purpose is implied by the distribution of or linking to this data. The license indicated with the products is to the best of my knowledge at the time of writing. Please confirm the applicable license with the source before integrating the data.